Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical training
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-103-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Moduł zapewnia studentowi prowadzenie lub udział w badaniach naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z wybraną specjalnością

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonywanych pomiarów, badań naukowych i innych prac, oraz rozumie możliwe konsekwencje działań niezgodnych z etyką naukową IS2A_K02 Report on completion of a practical placement
M_K002 Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania IS2A_K04, IS2A_K06 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 potrafi w celu rozwiązywania problemu naukowego przeprowadzać badania laboratoryjne, eksperymenty naukowo- badawcze i analizy oraz zastosować symulacje komputerowe IS2A_U09, IS2A_U08 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 potrafi zidentyfikować i rozwiązać praktyczne problemy prostego zadania naukowo-badawczego charakterystycznego dla inżynierii środowiska, ocenić przydatność istniejących metod i narzędzi służących do jego rozwiązania uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, a w razie konieczności zastosować nowe podejście, metodę lub narzędzia IS2A_U19, IS2A_U17, IS2A_U18 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące z różnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym IS2A_U01 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U004 potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu inżynierii środowiska IS2A_U22 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U005 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym IS2A_U13 Work done within the framework of a practical placement
M_U006 potrafi zbierając dane i materiał badawczy niezbędne do pracy dyplomowej dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień badawczych IS2A_U10 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonywanych pomiarów, badań naukowych i innych prac, oraz rozumie możliwe konsekwencje działań niezgodnych z etyką naukową - - - - - - + - - - -
M_K002 Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi w celu rozwiązywania problemu naukowego przeprowadzać badania laboratoryjne, eksperymenty naukowo- badawcze i analizy oraz zastosować symulacje komputerowe - - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zidentyfikować i rozwiązać praktyczne problemy prostego zadania naukowo-badawczego charakterystycznego dla inżynierii środowiska, ocenić przydatność istniejących metod i narzędzi służących do jego rozwiązania uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, a w razie konieczności zastosować nowe podejście, metodę lub narzędzia - - - - - - + - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące z różnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym - - - - - - + - - - -
M_U004 potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu inżynierii środowiska - - - - - - + - - - -
M_U005 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym - - - - - - + - - - -
M_U006 potrafi zbierając dane i materiał badawczy niezbędne do pracy dyplomowej dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień badawczych - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, obozów naukowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru, których zakres merytoryczny i charakter działań związany jest z kierunkiem Inżynieria środowiska oraz wybraną przez dyplomanta specjalnością studiów. Wybór miejsca praktyki winien być dostosowany do zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej. Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Zakres i program praktyki dyplomowej winien być ściśle związany z tematem pracy dyplomowej i umożliwić zebranie w sposób naukowy danych badawczych wystarczających, ilością i zakresem, do realizacji tematu pracy. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką tematu pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie ustnego sprawozdania dyplomanta z realizacji praktyki

Prerequisites and additional requirements:

zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None