Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-104-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Examination,
Test,
Report
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykonać ćwiczenie laboratoryjne i opracować sprawozdanie IS2A_K04, IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne IS2A_U09, IS2A_U08 Report
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska oraz wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji uzyskanych informacji IS2A_U01 Examination,
Test,
Report
M_U003 Student potrafi dokonywać syntez uzyskanych informacji z literatury i badań geochemicznych oraz potrafi wyciągać właściwe wnioski IS2A_U01, IS2A_U04 Examination,
Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego IS2A_W03 Examination
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych z procesami geologicznymi IS2A_W03 Examination
M_W003 Student ma wiedzę na temat obiegu pierwiastków w głównych sferach Ziemi i cykli geochemicznych podstawowych pierwiastków IS2A_W03 Examination,
Test
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru metod ich analizy IS2A_W03, IS2A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykonać ćwiczenie laboratoryjne i opracować sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska oraz wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji uzyskanych informacji + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonywać syntez uzyskanych informacji z literatury i badań geochemicznych oraz potrafi wyciągać właściwe wnioski - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych z procesami geologicznymi + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat obiegu pierwiastków w głównych sferach Ziemi i cykli geochemicznych podstawowych pierwiastków + - + - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru metod ich analizy + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka i zakres badań geochemii środowiska. Charakterystyka geochemiczna podstawowych sfer Ziemi. Wielkoskalowe procesy tektoniczne a obiegu pierwiastków. Klasyfikacje pierwiastków. Środowiska i procesy geochemiczne w litosferze. Obieg pierwiastków w biosferze. Globalne cykle geochemiczne. Charakterystyka geochemiczna i wybranych pierwiastków. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego związkami organicznymi. Zarys metodyki badań próbek środowiskowych. Interpretacja wyników badań środowiska naturalnego. Rola geochemii środowiska w ochronie geosfery.

Laboratory classes:

Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Metodyka opróbowania i przygotowanie próbek do badań analitycznych – suszenie, rozdrabnianie, uśrednianie, homogenizacja, pomniejszanie, pobranie średniej próbki analitycznej. Oznaczanie ChZT, suchej pozostałości, twardości ogólnej i wapniowej, zawartości chlorków, siarczanów, krzemionki i żelaza wody i ścieków. Metodyka przygotowania próbki i oznaczanie całkowitej zawartości metali ciężkich w skażonej glebie. Metodyka przygotowania wyciągu wodnego z próbek stałych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Participation in laboratory classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z egzaminu + 0,4 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Arthur H. Brownlow (1996) Geochemistry . Upper Saddle River : Prentice Hall.
Douglas, G. (1988) Eh-pH diagrams for geochemistry, v3, Berlin, Springer 1988.
Ehrlich, H., L., Newman, D., K. (2009) Geomicrobiology, 5th ed, Boca Raton, Florida CRC Press, 628pp.
Fyfe, W. S., Price N. J Thompson., A. B (1978) Fluids in the earth’s crust: their significance in metamorphic, tectonic and chemical transport processes. Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co..
Gunter Faure (1998) Principles and applications of geochemistry : comprehensive textbook for geology students . 2nd ed., 600pp, Upper Saddle River : Prentice Hall.
Hubert Lloyd Barnes (1997) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. New York: John Wiley & Sons.
Kabata-Pendfias, A., Pendias, H. (1993) Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN W-wa 1993.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None