Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial planning
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-106-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. Potrafi określić oraz ocenić wpływ planowania przestrzennego na środowisko. IS2A_K02 Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS2A_K03 Project
M_K003 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS2A_K01 Project,
Participation in a discussion
M_K004 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. IS2A_K07 Project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01 Project,
Participation in a discussion
M_U002 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. IS2A_W10 Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U003 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania i dokonać waloryzcję przyrodniczą wybranego obszaru. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. IS2A_U01, IS2A_W09 Test,
Project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. IS2A_W06 Test
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. IS2A_W05, IS2A_U22 Test,
Project
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. IS2A_W06 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. Potrafi określić oraz ocenić wpływ planowania przestrzennego na środowisko. - - - + - - + - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - + - - + - - - -
M_K003 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - - - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - - - + - - + - - - -
M_U002 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. + - - + - - + - - - -
M_U003 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania i dokonać waloryzcję przyrodniczą wybranego obszaru. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. + - - + - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. + - - + - - + - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. + - - + - - + - - - -
Module content
Lectures:

Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
Zarządzanie przestrzenią. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna. Analizy możliwości rozwoju.
Waloryzacja potencjału środowiska. Krajobraz i jego przekształcenia. Ekologia krajobrazu.
Lokalizacja działalności gospodarczej (czynniki oraz bariery rozwoju).
Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Cel oraz zakres sporządzania dokumentacji planistycznych.
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym. Ludność, zjawiska i prognozy demograficzne. Kataster.

Project classes:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących zagadnień:

Bazy danych dotyczące informacji środowiskowej, w tym geologicznej, w planowaniu przestrzennym.
Uwarunkowania geologiczne gospodarki przestrzennej. Warunki podłoża budowlanego. Ocena przydatności utworów litogenetycznych. Ocena uwarunkowań hydrogeologicznych oraz nachyleń stoków.
Ochrona złóż kopalin w planowaniu przestrzennym, waloryzacja sozologiczna oraz planistyczna złóż wybranego obszaru.
Analizy przestrzenne. Delimitacja obszarów podwyższonego ryzyka środowiskowego.
Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego (studium, miejscowy plan)– zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza układu studiów, analiza środowiska przyrodniczego
Instrumenty wzmacniające proces zarządzania przestrzenią. Analiza opracowań ekofizjograficznych oraz strategicznych ocen oddziaływania.

Practical classes:

Wizytacja instytucji zajmującej się sporządzaniem dokumentacji planowania przestrzennego.
Zagospodarowanie obszaru Mateczny-Bonarka: walory naturalne, strefa ochronna ujęcia wody mineralnej, rezerwat przyrody nieożywionej, infrastruktura komunikacyjna, osiedla, przemysł i obszary zdegradowane, alternatywy wykorzystania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Participation in fieldworks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektów 50% + praca pisemna 50%
ZP: Ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Oddanie zadanych projektów w terminie.

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000, PIG Warszawa, 2007.
Nieć M., Bąk-Radwańska B.: Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji złóż dla celów ich ochrony, Kraków, 2011.
Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, 2010.
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None