Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental monitoring systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-107-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Test,
Report
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety realizowanego zadania IS2A_K04, IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Test,
Report
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Test,
Report
M_U003 Student potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03 Examination,
Test
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska IS2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety realizowanego zadania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia, uwarunkowania prawne oraz cele i zadania monitoringu środowiska. Struktura organizacyjna i zasady działania państwowego monitoringu środowiska. Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w koordynacji państwowego monitoringu środowiska. Zasady udostępniania i rozpowszechniania informacji o środowisku pochodzących z badań monitoringowych. System informatyczny państwowego monitoringu środowiska. Stopień rozbudowy, wyposażenie i sposób funkcjonowania krajowych systemów monitoringu środowiska, w tym monitoringu: jakości powietrza, jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz morskich, jakości gleby i ziemi, hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych oraz stanu zasobów środowiska. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Monitoring teledetekcyjny jako uzupełnienie monitoringu „in situ”. Charakterystyka schematów i elementów sieci monitoringu środowiska. Ogólne wymagania związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów monitoringu środowiska. Wielowskaźnikowa klasyfikacja i charakterystyka zadań dotyczących systemów monitoringu. Stan aktualny i ogólne uwarunkowania dotyczące monitoringu rodzaju i ilości substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Laboratory classes:

Zasady i metody pobierania próbek środowiskowych oraz ich analiza. Monitoring imisji i emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do: powietrza, wód, gleb. Nagromadzenia i charakterystyki odpadów, jakości roślin, płodów rolnych i żywności. Metody monitorowania, systemy pomiarowo-alarmowe. Modele i badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, aparatura sieci pomiarowej monitoringu środowiska. Zapoznanie z działaniem automatycznych i mobilnych stacji monitoringu powietrza. Na podstawie danych ze stacji automatycznego monitoringu powietrza WIOŚ w Krakowie –wykonanie charakterystyki zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych miesiącach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium z wykładów + 0,4 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, chromatografii gazowej.

Recommended literature and teaching resources:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu. Dz.U. nr 5, poz. 31
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu Dz. U. nr 47, poz. 281
Maciążek, A., 1995: Pomiary meteorologiczne i hydrologiczne w Zintegrowanym Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego. [w:] Kostrzewski, A. (red.), Zintegrowany Monitoring
Środowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe, Bib. Monit. Środ., W-wa.
Lorenc H., 1998: Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania
klimatyczne systemie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” oraz
synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994–1997. ZMŚP. [w:] Kostrzewski, A.
(red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie i tendencje
rozwoju geoekosystemów Polski, Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2–4
września 1998, Bib. Monit. Środ., W-wa.
Kabata-Pendias, A., Piotrowska, M., Bolibrzuch, E., 1995: Badania gleb i roślin oraz metody
analizy chemicznej w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [w:]
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe. A.
Kostrzewski (red.), Biblioteka Monitoringu, Warszawa.
Nameśnik, J., Łukasik, J., Jamrógiewicz, Z., 1995: Pobieranie próbek środowiskowych do
analizy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bajkiewicz-Grabowska, E., Magnuszewski, A., Mikulski, Z., 1993: Hydrometria. Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa.
Gołębiewska, K., Niespodziewany, A., Reczek, T., 1994: Wskazówki metodyczne do
projektowania regionalnego monitoringu wód powierzchniowych płynących. PIOŚ,
Biblioteka Monitoringu, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None