Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analytical methods for environmental geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-108-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Examination,
Test,
Report
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy IS2A_U13 Test,
Report
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne IS2A_U09, IS2A_U08 Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Examination,
Test,
Report
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu statystyki do analizy danych doświadczalnych IS2A_U01, IS2A_U20 Examination,
Test,
Report
M_U005 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i umie trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03 Examination
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z analityką środowiska IS2A_W06 Examination
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu analityki środowiska IS2A_W09 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - + - - - - - - - -
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu statystyki do analizy danych doświadczalnych - - + - - - - - - - -
M_U005 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i umie trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z analityką środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu analityki środowiska + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Geochemia pierwiastków lekkich. Geochemia organiczna. Geneza surowców energetycznych. Ekologiczne skutki wykorzystania surowców energetycznych. Obieg węgla w przyrodzie. Obieg siarki w przyrodzie. Znaczenie biosfery w obiegu pierwiastków. Procesy wietrzenia skał. Metody analityczne badania środowiska. Metody geochemiczne stosowane w badaniach środowiskowych. Fizyka środowiska. Teledetekcja. Wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe. Biomonitoring środowiska przyrodniczego. Zmiany globalne środowiska naturalnego.

Laboratory classes:

Oznaczenie właściwości fizykochemicznych płynów złożowych (gęstości i lepkości cieczy). Analiza techniczna wody. Oznaczanie pH, Eh i przewodności wód oraz ścieków przemysłowych. Oznaczenia chromatograficzne. Analiza zawartości i składu węglowodorów parafinowych. Analiza węglowodorów aromatycznych. Oznaczenie zawartości siarkowodoru w gazie. Analiza elementarna materii organicznej w glebach, torfach i osadach jeziornych. Laboratoryjna symulacja procesów wietrzenia skał. Oznaczanie zawartości BTX w wodach powierzchniowych i podziemnych. Ocena skażenia substancjami ropopochodnymi gleby. Oznaczenie zawartości pestycydów metodą sprzężonej chromatografii gazowej. Oznaczenie zawartości WWA w glebie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 * ocena z egzaminu + 0,6 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, fizyki, matematyki i statystyki.

Recommended literature and teaching resources:

B. Klepaczko-Filipiak, J. Łoin (1994) Pracownia chemiczna – Analiza techniczna WSiP,
T.L. Wierzbicki (1997) Analiza wody i ścieków skrypt Politechnika Białostocka,
J. Minczewski, Z. Marczenko (2001) Chemia analityczna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN,
P. Mastalerz (2000) Chemia organiczna Wyd. Chemiczne Wrocław,
K.E. Peters, C.C. Walters, J.M. Moldowan (2005) The Biomarker Guide, Cambridge
S.D. Killops, V.J. Killops, (2005) An Introduction to Organic Geochemistry, Wiley-Blackwell
z. Witkiewicz, J. Hetper (2001) Chromatografia gazowa, Wydaw. Naukowo-Techniczne W-wa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None