Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fieldwork with geochemical mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-109-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Report on completion of a practical placement
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety wykonywanego zadania IS2A_K04, IS2A_K03 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy IS2A_U13 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne IS2A_U22, IS2A_U09, IS2A_U08 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
M_U004 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
M_U005 Student potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy IS2A_W03, IS2A_W06 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - + - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety wykonywanego zadania - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - - - - - - + - - -
M_U003 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji - - - - - - - + - - -
M_U004 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - + - - -
M_U005 Student potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Regulamin i przepisy BHP podczas wykonywania prac terenowych. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Praktyczne wykonanie opróbowania skażonych gleb, wody i powietrza na terenie gminy Kraków. Analiza poszczególnych analitów wykonana we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie. Ocena jakości wyników. Wykonanie mapy rozkładu wybranych zanieczyszczeń w wybranych geokomponentach anlizowanego terenu. Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 60 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * sprawozdanie (mapy) + 0,4 * zaangażowanie w prace terenowe i analityczne

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, fizyki, matematyki i informatyki w obsłudze programów do konstrukcji map.

Recommended literature and teaching resources:

Arthur H. Brownlow (1996) Geochemistry. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Douglas, G. (1988) Eh-pH diagrams for geochemistry, v3, Berlin, Springer 1988.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None