Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental technologies
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-110-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie i podejmować decyzje IS2A_K03 Project
Skills
M_U001 Na podstawie wiedzy o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu ochrony środowiska potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji IS2A_U15, IS2A_U12 Test,
Project
M_U002 Potrafi zaprojektować instalację oczyszczania gazów odlotowych ze składników niepożądanych IS2A_U16, IS2A_U18 Project
M_U003 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie energii i reagentów w procesie oczyszczania powietrza/gazu oraz przygotować dokumentację procesu IS2A_U21, IS2A_U03, IS2A_U20 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Zna zanieczyszczenia powstające podczas procesów spalania IS2A_W03 Test
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery oraz przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu IS2A_W04 Test
M_W003 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów odlotowych oraz sekwestracji dwutlenku węgla IS2A_W09, IS2A_W08 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie i podejmować decyzje - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Na podstawie wiedzy o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu ochrony środowiska potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować instalację oczyszczania gazów odlotowych ze składników niepożądanych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie energii i reagentów w procesie oczyszczania powietrza/gazu oraz przygotować dokumentację procesu + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zanieczyszczenia powstające podczas procesów spalania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery oraz przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów odlotowych oraz sekwestracji dwutlenku węgla + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Procesy spalania paliw ciekłych, stałych i gazowych. Palniki niskoemisyjne. Odpylacze i elektrofiltry. Technologie oczyszczania gazów odlotowych ze związków azotu i siarki. Technologie zagospodarowania popiołów i żużli. Procesy oczyszczania i wzbogacania paliw. Wykorzystanie silników hybrydowych. Środowiskowa optymalizacja procesów technologicznych. Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń. Technologie „zero emisji”. Technologie bezfreonowe.

Project classes:

W oparciu o parametry spalanego paliwa dobór metody i zaprojektowanie instalacji oczyszczania gazów spalinowych ze związków szkodliwych wraz z obliczeniem zapotrzebowania energii i reagentów oraz odczynników niezbędnych do ich regeneracji w oparciu o bilans masowy procesu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 5 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,45*ocena z kolokwium+ 0,55* ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kordylewski W.: Spalanie i paliwa. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2008.
Stańczyk K.: Czyste technologie użytkowania węgla. GIG, 2008.
Molenda J., Steczko K: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu, Wyd. Nauk-Techn., 2000.
Molenda J., Technologia chemiczna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None