Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparation and geochemical analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-111-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Potrafi dobrać metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska oraz wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych parametrów próbek środowiskowych IS2A_U09, IS2A_U08 Test,
Report
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne IS2A_U10 Report
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie przygotowania próbek środowiskowych do badań analitycznych oraz wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania IS2A_U01 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie poboru próbek analitycznych dla rozwiązania aktualnych problemów środowiskowych IS2A_W03 Test
M_W002 Zna budowę podstawowych i specjalistycznych urządzeń i przyrządów laboratoryjnych IS2A_W08 Test
M_W003 Zna najnowocześniejsze metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska IS2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska oraz wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych parametrów próbek środowiskowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie przygotowania próbek środowiskowych do badań analitycznych oraz wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie poboru próbek analitycznych dla rozwiązania aktualnych problemów środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna budowę podstawowych i specjalistycznych urządzeń i przyrządów laboratoryjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najnowocześniejsze metody przygotowania próbek w zależności od badanego komponentu środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Szczegółowe operacje przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Techniki poboru specyficznych próbek środowiskowych: ścieki, odpady stałe, zanieczyszczenia gazowe i zawieszone w gazie. Techniki wydzielania i zatężania analitów z próbek stałych, ciekłych i gazowych. Dobór aparatury i materiałów eksploatacyjnych do poboru i przygotowania do analiz próbek środowiskowych. Przygotowanie próbek kopalin użytecznych do badań. Standardy i materiały referencyjne w analityce zanieczyszczeń środowiska.

Laboratory classes:

Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Samodzielny pobór próbek stałych, ciekłych i gazowych do analiz. Samodzielne przygotowanie próbek do analiz poprzez usunięcie zanieczyszczeń metodami filtracyjnymi, ekstrakcyjnymi i rozkładowymi. Separacja materii organicznej z matrycy skalnej. Analiza techniczna węgla. Kalibracja aparatury pomiarowej materiałami referencyjnymi na przykładzie gęstościomierza oscylacyjnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium z wiedzy zdobytej na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ocena końcowa średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia ćwiczeń i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii analitycznej

Recommended literature and teaching resources:

Siepak J. (red.): Metody pobierania i przygotowania próbek wód, ścieków i osadów do analiz fizykochemicznych. Zakład Graficzny UAM, Poznań, 1997.
Wyciślik A., Miroń M.: Nowoczesne metody w analityce odpadów przemysłowych. IGO, Katowice 1995
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ilość praktycznych ECTS = 1