Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental indicators
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-202-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS2A_K02 Project,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej IS2A_K03 Project
Skills
M_U001 Potrafi dla wybranej jednostki administracyjnej wykonać analizę wskaźnikową i na jej podstawie dokonać oceny zmian w środowisku. IS2A_U10 Project,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi dla określonego zadania odpowiednio dobrać indykatory stanu środowiska dla wybranego obszaru badań IS2A_U02, IS2A_U09 Project,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi sporządzić bazę wskaźników środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego oraz dokonać oceny efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstwa według normy ISO 14 031. IS2A_U09 Project,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01, IS2A_U08 Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska i głównych wskaźników środowiskowych IS2A_W03 Test
M_W002 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zanieczyszczeń środowiska oraz dopuszczalnych norm IS2A_W03, IS2A_W05 Test
M_W003 Zna obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony środowiska oraz norm i wskaźników środowiskowych IS2A_W10 Test
M_W004 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną ze wskaźnikami środowiskowymi, rozwojem zrównoważonym oraz analityką środowiska IS2A_W06 Test
M_W005 Ma szczególną wiedzę na temat charakterystyki oraz klasyfikacji wskaźników środowiskowych według kategorii, celów oraz struktury przyczyniono-skutkowej. Oraz odnośnie znaczenia wskaźników środowiskowych w decyzjach środowiskowych. IS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dla wybranej jednostki administracyjnej wykonać analizę wskaźnikową i na jej podstawie dokonać oceny zmian w środowisku. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dla określonego zadania odpowiednio dobrać indykatory stanu środowiska dla wybranego obszaru badań - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi sporządzić bazę wskaźników środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego oraz dokonać oceny efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstwa według normy ISO 14 031. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska i głównych wskaźników środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zanieczyszczeń środowiska oraz dopuszczalnych norm + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony środowiska oraz norm i wskaźników środowiskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną ze wskaźnikami środowiskowymi, rozwojem zrównoważonym oraz analityką środowiska + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma szczególną wiedzę na temat charakterystyki oraz klasyfikacji wskaźników środowiskowych według kategorii, celów oraz struktury przyczyniono-skutkowej. Oraz odnośnie znaczenia wskaźników środowiskowych w decyzjach środowiskowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicja pojęć: ekologia, biotop, biom, biocenoza, krajobraz, biosfera, populacja, gatunek (1). Czynniki biotyczne i abiotyczne środowiska (1). Energia, środowisko i zrównoważony rozwój (1). Wskaźniki społeczne i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju (1). Kryteria środowiskowe ekorozwoju (1). Wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju zastosowane do oceny strategii województw (1). Ochrona prawna środowiska i jego elementów (1). Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska (1). Rola prawa międzynarodowego w ochronie środowiska (1). Główne zasady prawne korzystania ze środowiska (1). Organy ochrony środowiska (1). Wskaźniki naturalnego i sztucznego zanieczyszczenia powietrza (1). Normy dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wód (1). Pojęcie oraz funkcje gleby (1). Ocena wskaźników stopnia zanieczyszczenia gleby pod względem sanitarnym (1).

Project classes:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:
Źródła informacji środowiskowej w kraju oraz międzynarodowe bazy wskaźników środowiskowych. Dobór indykatorów stanu środowiska dla określonego zadania. Analiza wskaźnikowa dla wybranej jednostki administracyjnej oraz ocena zmian w środowisku wybranej gminy. Baza wskaźników środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego oraz ocena efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstwa według normy ISO 14 031.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie z ćwiczeń: ocena z projektów 50% + praca pisemna 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Boć J., Nowacki K., Samborksa-Boć E. „Ochrona środowiska”
Małachowski K. „Gospodarka a środowisko i ekologia”
Kozłowski S. „Przyszłość ekorozwoju
Borys T. (red.) 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok
Normy serii ISO 14000.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl, www.stat.gov.pl, www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Bazy danych geośrodowiskowych.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None