Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energy policy
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-203-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie energetyki IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W002 Posiada wiedzę i umiejętności zrozumienia problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu zagospodarowania surowców energetycznych (węgli kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego) IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W004 Ma wiedzę na temat zagospodarowania złóż surowców niekonwencjonalnych (gazu łupkowego, ropy łupkowej i metanu pokładów węgla) IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W005 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań eksploatacji i dystrybucji surowców energetycznych IS2A_W10 Test
M_W006 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IS2A_U01, IS2A_U03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie energetyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę i umiejętności zrozumienia problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu zagospodarowania surowców energetycznych (węgli kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego) + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat zagospodarowania złóż surowców niekonwencjonalnych (gazu łupkowego, ropy łupkowej i metanu pokładów węgla) + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań eksploatacji i dystrybucji surowców energetycznych + - - - - - - - - - -
M_W006 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rozmieszczenie złóż surowców energetycznych (węgiel, ropa, gaz, surowce niekonwencjonalne) na świecie (4). Gospodarka surowcami energetycznymi, główni producenci, eksporterzy, importerzy (2). Wpływ cen surowców energetycznych na wzrost gospodarczy (2). Struktura zużycia surowców energetycznych w różnych regionach świata (3). Dostępność surowców energetycznych – problem bezpieczeństwa energetycznego (2). Surowce energetyczne a polityka międzynarodowa (2). Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – dostępność, zasoby, wykorzystanie, udział w bilansie energetycznym kraju (3). Złoża węgla brunatnego i kamiennego w Polsce – dostępność, zasoby, wykorzystanie, udział w bilansie energetycznym kraju (3). Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce (2). Alternatywne źródła energii w Polsce (2). Restrukturyzacja sektora energetycznego w Polsce (2). Założenia polityki energetycznej Polski w dowiązaniu do wymogów Unii Europejskiej (3).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wiesław Gabzdyl „Geologia złóż węgla”
Krzysztof Szamałek „Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi”
Andrzej Chochowski i Franciszek Krawiec „Zarządzanie w energetyce – koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None