Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Unconventional fuels
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-204-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia IS2A_K07 Test
Skills
M_U001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu produkcji i wykorzystania paliw niekonwencjionalnych oraz potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę ich utylizacji IS2A_U15, IS2A_W07, IS2A_U12 Test
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Zna paliwa niekonwencjonalne i ich wykorzystanie w procesach inżynierskich IS2A_W05, IS2A_W04 Test
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do produkcji paliw niekonwencjonalnych IS2A_W06 Test
M_W003 Zna podstawowe rozwiązania technologiczne stosowane w celu produkcji i oczyszczania paliw niekonwencjonalnych IS2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu produkcji i wykorzystania paliw niekonwencjionalnych oraz potrafi oceniając zagrożenie dla środowiska dobrać odpowiednią metodę ich utylizacji + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie produkcji i utylizacji paliw niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna paliwa niekonwencjonalne i ich wykorzystanie w procesach inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych do produkcji paliw niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe rozwiązania technologiczne stosowane w celu produkcji i oczyszczania paliw niekonwencjonalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Paliwa niekonwencjonalne – definicja, historia, rozwój. Rodzaje paliw niekonwencjonalnych. Unormowania prawne produkcji i stosowania paliw niekonwencjonalnych. Paliwo zastępcze z odpadów komunalnych. Spalanie odpadów jako źródło obniżki kosztów produkcji. Utylizacja paliw wtórnych w przemyśle. Paliwa niekonwencjonalne w przemyśle motoryzacyjnym – wprowadzenie. Organiczne związki tlenowe jako paliwo silnikowe – metanol, etanol, etery. Problemy stosowania związków organicznych jako paliwa. Paliwa gazowe – LPG, LNG, NGV. Uwarunkowania w zakresie praktycznego stosowania paliw gazowych. Kierunki rozwoju niekonwencjonalnych paliw silnikowych. Ogniwa paliwowe – zastosowanie, rodzaje. Sposoby produkcji wodoru. Budowa ogniw wodorowych. Silniki cieplne. Energetyczne wykorzystanie energii biomasy. Biogaz jako paliwo. Glony w energetyce. Praktyczne zastosowania biopaliw w Polsce i na świecie – przykłady. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania paliw niekonwencjonalnych. Paliwa niekonwencjonalne, jako element stymulowania rozwoju zrównoważonego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Szuba J., Michalik L.: Karbochemia. Wyd. Śląsk, 1983.
Stańczyk K.: Czyste technologie użytkowania węgla. GIG, 2008.
Molenda J., Steczko K: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu, Wyd. Nauk-Techn., 2000.
Molenda J., Technologia chemiczna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Wyd. Seidel i Przywecki, 2006.
Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, 2007.
Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów. Wyd. Polit. Pozn., 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None