Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sustainable development conventions
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-205-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Test
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IS2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę ogólną dotyczącą rozwoju zrównoważonego IS2A_W05 Test
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z rozwoju zrównoważonego IS2A_W08 Test
M_W003 Zna historię rozwoju poglądów na rozwój zrównoważony oraz konwencje międzynarodowe i przepisy krajowe z tego zakresu IS2A_W08, IS2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę ogólną dotyczącą rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna historię rozwoju poglądów na rozwój zrównoważony oraz konwencje międzynarodowe i przepisy krajowe z tego zakresu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicje rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), bioróżnorodności, georóżnorodności i ekoróżnorodności (3). Środowisko przyrodnicze i jego zagrożenia (2). Świat przyrody a nurty filozoficzne (2). Ochrona środowiska w nauce społecznej Kościoła katolickiego (1). Konferencja „Środowisko i Rozwój” – Rio de Janeiro (1992) (1). Omówienie „Deklaracji z Rio” (karta Ziemi) i ocena jego realizacji (2). Konwencja w sprawie zmian klimatu (1). Zasady w sprawie lasów (1). Globalny program działań – Agenda 21 (1). Konferencja „O czyste środowisko dla Europy” – Lucerna (1993) (1). Paneuropejska strategia różnorodności biologicznej i krajobrazowej (1). Ekorozwój w świetle wymagań Unii Europejskiej (1). Traktat Amsterdamski (1). Sieć ekologiczna EECONET (1). Program NATURA 2000 (2). Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktydy (1). Konwencja Berneńska – o ochronie gatunków europejskich dzikich roślin i zwierząt oraz siedlisk naturalnych (1). Konwencja Ramiarska – o ochronie obszarów wodno-błotnych (1). Konwencja Bońska – o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (1). Konwencja Waszyngtońska – o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (1). Konwencja o różnorodności biologicznej (1). Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej oraz Protokół Montrealski – o substancjach zubażających warstwę ozonową (1). Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zespół konwencji dotyczących broni jądrowych (2).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

„Ekorozwój” Stefan Kozłowski
„Zrównoważony rozwój – program na jutro” Stefan Kozłowski
„Przyszłość ekorozwoju” Stefan Kozłowski

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None