Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Alternative energy sources
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-206-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kotarba Maciej (kotarba@agh.edu.pl)
dr inż. Wróbel Magdalena (wrobelm@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi określić różnicę między typami poszczególnych elektrowni jądrowych, ich zalety, wady oraz prawne umocowania i możliwości utylizacji odpadów radioaktywnych IS2A_U15, IS2A_K05 Test
Skills
M_U001 Potrafi ocenić sprawność i jakość technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej IS2A_U12, IS2A_U09 Test
M_U002 Potrafi obliczyć wymagane wielkości do budowy elektrowni wodnej, wiatrowej i słonecznej znając zapotrzebowanie na energię i warunki terenowe i sklasyfikować dany obszar pod względem przydatności dla lokalizacji alternatywnych źródeł mocy IS2A_U21, IS2A_U10, IS2A_U06, IS2A_K05 Test
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego IS2A_W05 Examination
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu rozszerzania zasięgu terenowego stosowania alternatywnych źródeł energii IS2A_W07 Examination
M_W003 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii surowców niekonwencjonalnych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska, ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej IS2A_W03, IS2A_W08, IS2A_W07 Examination,
Test
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie energetyki, zna wszystkie rodzaje surowców konwencjonalnych i alternatywnych, zna budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej, wodnej, słonecznej, wiatrowej IS2A_W02, IS2A_W04 Examination,
Test
M_W005 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w elektrociepłowniach i elektrowniach ze współspalaniem biomasy oraz technologię odzyskiwania metanu z wysypisk śmieci oraz metody recyklingu odpadów IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_U06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi określić różnicę między typami poszczególnych elektrowni jądrowych, ich zalety, wady oraz prawne umocowania i możliwości utylizacji odpadów radioaktywnych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić sprawność i jakość technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć wymagane wielkości do budowy elektrowni wodnej, wiatrowej i słonecznej znając zapotrzebowanie na energię i warunki terenowe i sklasyfikować dany obszar pod względem przydatności dla lokalizacji alternatywnych źródeł mocy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu rozszerzania zasięgu terenowego stosowania alternatywnych źródeł energii + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii i geochemii surowców niekonwencjonalnych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska, ma ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii stosowanych w układach mechanicznych elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej + + - - - - - - - - -
M_W004 Ma szczegółową wiedzę w zakresie energetyki, zna wszystkie rodzaje surowców konwencjonalnych i alternatywnych, zna budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej, wodnej, słonecznej, wiatrowej + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w elektrociepłowniach i elektrowniach ze współspalaniem biomasy oraz technologię odzyskiwania metanu z wysypisk śmieci oraz metody recyklingu odpadów - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Źródła energii – konwencjonalne i alternatywne (2). Alternatywne źródła energii a ochrona środowiska (2). Akty prawne i normatywne (2). Energia jądrowa – historia i rozwój (1). Energetyka jądrowa – zagrożenia i utylizacja odpadów (1). Energia solarna – wprowadzenie (1). Zasada odzyskiwania energii słonecznej (1). Typy urządzeń solarnych (2). Pośrednie źródła energii słonecznej – przegląd metod (1). Energia wody – zasada działania, główne elementy i rodzaje elektrowni wodnych (1). Elektrownie wodne a ochrona środowiska (1). Energia wiatru – warunki wiatrowe i uwarunkowania terenu (1). Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowych (1). Ogniwa fotowoltaniczne – definicje, zasada działania (1). Typy ogniw fotowoltanicznych – zastosowania, wydajność (1). Biomasa i biokonwersja (1). Rośliny energetyczne (1). Ciepło odpadowe z produkcji rolniczej (1). Energia Ziemi – wymienniki ciepła (1). Pompy ciepła (1). Energia geotermalna (1). Energia oceanów (1). Magazynowanie energii (2). Przyszłościowe źródła energii (2).

Auditorium classes:

Budowa i zasada działania reaktora jądrowego, typy reaktorów, porównanie reaktorów jądrowych. Reakcje i energia rozszczepienia, proces utrzymywania reakcji rozszczepienia, teoretyczny i efektywny współczynnik mnożenia dla reaktora jądrowego, obliczanie stopnia wypalenia paliwa jądrowego. Zjawisko fotoelektryczne, metody konwersji promieniowania słonecznego, budowa i typy ogniw fotowoltanicznych i budowa półprzeowdników, orientacja kolektorów względem słońca, dobór mocy kolektorów, zalety i zastosowania ogniw fotowoltanicznych, schematy instalacji ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej. Budowa i wydajność elektrowni wiatrowej, klasyfikacja i określanie szorstkości terenu, zależność prędkości wiatru od wysokości, obliczanie promienia wirnika i mocy elektrowni wiatrowej, określanie zasięgu i poziomu hałasu, przegląd typów elektrowni wiatrowych ze względu na położenie, wielkość mocy oraz sposób montażu, warunki terenowe – wady i zalety- przy budowie i transporcie elementów wiatraka. Budowa i typy elektrowni wodnych, typy turbin, obliczanie energii wody w korycie rzeki, obliczanie energii przekazywanej turbinie, obliczanie energii zamienianej na elektryczną, sprawności sytemu turbin, generatorów, elektrowni, zabezpieczenia i konserwacja. Typy biomasy, wartość opałowa, wilgotność, zawartość popiołu, sposoby obróbki roślin energetycznych, obliczanie ilości energii elektrycznej z biomasy i węgla.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 60 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

„Odnawialne źródła energii” Ryszard Tytko
„Ekorozwój” Stefan Kozłowski
„Zarządzanie w energetyce – koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej” Andrzej Chochołowski, Franciszek Krawiec
„Gospodarka a środowisko i ekologia” Krzysztof Małachowski
„Podstawy przemian energetycznych” J. Marecki, WNT, 2007
„Elektrownie” M. Pawlik, F. Strzelczyk, WNT, 2009
„Energetyka wiatrowa” Gumuła S, Knap T., Strzelkczyk P, Szczerba Z, Wydawnictwa AGH, 2006
„Wyznaczanie parametrów małej elektrowni wodnej” Karolewski B., Ligocki P., Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Pomiarów elektrycznych, Polit. Wrocławskiej, nr 56, 2004.
„Rosliny energetyczne” Gutowska A., Poświętne 2002.
„Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych” Golec T., Energetyka, 7-8, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None