Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-207-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_U10, IS2A_K03 Project,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem. IS2A_K07 Project,
Participation in a discussion
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS2A_W07 Project
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01, IS2A_U10 Project,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa. IS2A_U01 Test,
Project,
Execution of exercises
M_U003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiza SWOT, rachunek sozoekonomiczny. Potrafi odpowiednie metody zastosować na konkretnym przykładzie. IS2A_U01, IS2A_W05, IS2A_W07 Project,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U004 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS2A_U04 Project,
Activity during classes,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej i potrafi je wykorzystać. IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W10, IS2A_U10 Test,
Project
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_W11 Test
M_W003 Student ma szczególną wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji. IS2A_U01, IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_U10 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem. + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska na podstawie dostępnych źródeł informacji środowiskowej, w tym baz danych geologicznych. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiza SWOT, rachunek sozoekonomiczny. Potrafi odpowiednie metody zastosować na konkretnym przykładzie. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej i potrafi je wykorzystać. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma szczególną wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy zarządzania. Istota zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Etapy procesu zarządzania według cyklu Deminga. Zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Zasady i regulacje prawne w gospodarce zasobami środowiska. Zasady tworzenia złóż wtórnych. Metody zarządzania i techniki badawcze. System zarządzania ochroną środowiska w Polsce. Narzędzia oraz środki zarządzania środowiskiem. Finansowanie systemu zarządzania środowiskiem. System zarządzania środowiskiem według ISO 14000, EMAS. Systemy zarządzania jakością. Zintegrowane systemy zarządzania. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Ryzyko środowiskowe związane z działalnością górniczą. Wskaźniki środowiskowe w zarządzaniu ochroną środowiska. Rachunek sozoekonomiczny.

Project classes:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:
System informacji środowiskowej: źródła i udostępnianie, monitoring w ochronie środowiska. Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska. System zarządzania jakością. Polityka jakości. Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie: program czystej produkcji, najlepsza dostępna technologia BAT, cykl życia produktu i recykling, etykietowanie środowiskowe, identyfikacja oraz ocena aspektów środowiskowych, wskaźniki efektów działalności środowiskowej. System zarządzania środowiskowego w gminie. Programowanie ekorozwoju w jednostkach terytorialnych. Analiza wskaźnikowa. Decyzje środowiskowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 30 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z projektów 60% + kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Sporządzenie wymaganych projektów.

Recommended literature and teaching resources:

Podręcznik akademicki pod red. Z. Nowaka: Zarządzanie środowiskiem. Część I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Lewandowski środowiskiem.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.
Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.
Normy serii ISO 14000, ISO 9000, ISO 31000.
Pochyluk R., Gradowski P., Szymański J: Zasady wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14000, Eco-Konsult, Gdańsk 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None