Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sanitary Engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-208-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi opracować koncepcję schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej IS2A_U17 Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawy wykorzystywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w komunalnej gospodarce wodno-ściekowej IS2A_W05 Test
M_W002 Zna specjalistyczne słownictwo branżowe i potrafi stosować je w praktyce IS2A_W06 Test,
Report
M_W003 Zna typowe zasady lokalizowania przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przekroju ulicy, oraz typowe materiały stosowane do przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych IS2A_W09 Test
M_W004 Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków IS2A_W03 Test
M_W005 Ma wiedzę o stosowanych w praktyce technologiach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków IS2A_W09 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi opracować koncepcję schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy wykorzystywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w komunalnej gospodarce wodno-ściekowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specjalistyczne słownictwo branżowe i potrafi stosować je w praktyce + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna typowe zasady lokalizowania przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przekroju ulicy, oraz typowe materiały stosowane do przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w trakcie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę o stosowanych w praktyce technologiach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy komunalnej gospodarki wodno-ściekowej.
Systemy wodociągowe: ujęcia wody, pompownie wodociągowe, sieci wodociągowe. Lokalizacja przewodów sieci wodociągowych w przekroju ulicy. Materiały stosowane do przewodów sieci wodociągowych.
Sieci kanalizacyjne, systemy kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej. Lokalizacja przewodów kanalizacyjnych w przekroju ulicy. Materiały stosowane do przewodów sieci kanalizacyjnych. Odprowadzenie wód opadowych – kanały burzowe.
Podstawy technologii uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
Procesy uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze: napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja, flotacja, filtracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja, wymiana jonowa, strącanie chemiczne, sorpcja na węglu aktywnym, utlenianie chemiczne.
Rodzaje ścieków i ich typowe składniki. Sposoby oczyszczania ścieków: mechaniczne, fizyczno-chemiczne i biologiczne.

Practical classes:

Zajęcia terenowe w Zakładzie Uzdatniania Wody „Rudawa” (MPWIK w Krakowie) – praktyczne zapoznanie się z typowymi technologiami stosowanymi na stacji uzdatniania wody. Zajęcia terenowe w Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” (MPWIK w Krakowie) – praktyczne zapoznanie się z typowymi technologiami stosowanymi w oczyszczalni ścieków komunalnych. Opracowanie koncepcji schematu technologicznego procesów niezbędnych do uzdatnienia wody kierowanej do sieci wodociągowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 15 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% kolokwium; 50% sprawozdanie z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. (2009) Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa-Wrocław.
Sozański M.M., Huck P.M. (2007) Badania doświadczalne w rozwoju technologii uzdatniania wody. Komitet Inżynierii Środowiska, PAN, Monografie 42. Lublin

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None