Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Removal of oil pollution and pesticides
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-209-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Test,
Report
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K04, IS2A_K03, IS2A_K06 Report
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Test,
Report
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Test,
Report
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska IS2A_W03 Test
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska IS2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Gleby – ekologia, zanieczyszczenia, wietrzenie, erozja. Uprawy i ich wpływ na środowisko glebowe – jałowienie, chemizacja. Geochemiczne metody badania gleby. Zalety i wady intensywnej produkcji roślinnej. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Geogeniczne zanieczyszczenia związkami węglowodorowymi. Antropogeniczne zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi. Toksyczność ropy naftowej. Likwidacja skutków zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi metodami biologicznymi i chemicznymi. Ocena szkodliwości i czas oddziaływania pestycydów. Metody neutralizacji pestycydów.

Laboratory classes:

Opracowanie rozkładu zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi na terenie miasta Krakowa w oparciu o dane z Centralnego Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Chemicznego.
Zapoznanie się z raportami z kontroli zanieczyszczeń związkami chemicznymi w zakładach pracy – Wizyta w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie.
Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników, kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, chromatografii gazowej.

Recommended literature and teaching resources:

S. Kościelniak, Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji, Warszawa 1995,
G. Kupryszewski, Wstęp do chemii organicznej, PWN, 1979,
E. Kurek, Nowoczesne metody rekultywacji gruntu skażonego produktami naftowymi przy zastosowaniu bakterii, Przyszłość – Ekologia CPN po półwieczu, Konferencja naukowo techniczna, Kazimierz Dolny. 12 – 14. X. 1994,
E. Kurek, Maria J. Król, J. Zielewicz-Dukowska, A. Perzyński Rozkład produktów naftowych zanieczyszczających glebę przez bakterie wykorzystujące azot atmosferyczny, w Ekologia w przemyśle rafineryjnym 2001, Konferencja Naukowo-Techniczna Kielce 10-12.10.2001,
Malina G., Szczepański A.. Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi w środowisku wodno – gruntowym, Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa, 1994,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None