Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Development of the Post-industrial Areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-211-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji Test,
Project
M_K002 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania Test,
Project
Skills
M_U001 Umie dokonać określenia stopnia degradacji gruntu wymagającego rekultywacji i umie wskazać metody rewitalizacji obszarów występowania zdegradowanych gruntów Project
M_U002 Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację IS2A_U21 Project
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo etapy likwidacji zakładu górniczego i czynniki warunkujące jego późniejsze wykorzystanie. Report on completion of a practical placement,
Activity during classes,
Test
M_W002 ma podstawową wiedzę o przekształceniach środowiska i ich dynamice. Zna źródła informacji o szkodach górniczych. IS2A_W05 Report on completion of a practical placement,
Activity during classes,
Test
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach określenia przydatności terenów do rekultywacji i wykorzystania. Test,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji - - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dokonać określenia stopnia degradacji gruntu wymagającego rekultywacji i umie wskazać metody rewitalizacji obszarów występowania zdegradowanych gruntów - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo etapy likwidacji zakładu górniczego i czynniki warunkujące jego późniejsze wykorzystanie. + - - - - - + - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o przekształceniach środowiska i ich dynamice. Zna źródła informacji o szkodach górniczych. + - - - - - + - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach określenia przydatności terenów do rekultywacji i wykorzystania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Koszty budowy, ruchu i likwidacji zakładu górniczego. Likwidacja zakładu górniczego: umocowania prawne, plan ruchu, aspekty finansowe. Etapy działań likwidacyjnych, kompetencje. Problemy ujawnione w doświadczenia krajowych i zagranicznych. Gospodarka nadkładem. Stosunki wodne. Rekultywacja techniczna wyrobisk. Alternatywne kierunki zagospodarowania i kryteria wyboru. OOS. Tendencje. Finansowanie.
Rekultywacja biologiczna: ocena przydatności i klasyfikacja rekultywacyjna gruntów. Gleby, procesy glebotwórcze, klasyfikacja gleb i nieużytków, mapy glebowo-rolnicze. Wody glebowe, zwalczanie zasolenia i zakwaszenia. Neutralizatory i nawozy. Toksyczność gleb, mapy geochemiczne i normy użytkowania.
Ekosystemy leśne, naturalna sukcesja roślinności, obudowa biologiczna terenów rekultywowanych, klasyfikacja lasów, mapy leśne.
Ekosystemy limniczny i łęgowy. Rekultywacja wodna i zróżnicowanie wymagań użytkowników. Problemy wypłycania i oczyszczania zbiorników. Znaczenie obszarów podmokłych i ich kształtowanie.
Pomniki i stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Kształtowanie krajobrazu w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Projektowanie parków rekreacyjnych i geologicznych ścieżek dydaktycznych.
Składowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych i monitoring. Ocena szkodliwości starych składowisk i terenów poprzemysłowych. Sanacja i etapowanie badań. Muzea historii kul-tury technicznej. Inne możliwości użytkowania terenów pogórniczych. Wielokrotna zmiana sposobu użytkowania przed ostatecznym przeznaczeniem. Systemy informacji o terenach górniczych.

Project classes:

Opracowanie wstępnego projektu ukształtowania rzeźby składowiska skał nadkładu, projektowanie rekultywacji biologicznej i zagospodarowania docelowego i dyskusja indywidualnych projektów

Practical classes:

Wizytacja terenów zdegradowanych, w trakcie i po rekultywacji. Planowane zajęcia na terenach zrekultywowanych KP Szczakowa i innych obiektach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in fieldworks 30 h
Completion of a project 25 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 50% + praca pisemna 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Pietrzyk-Sokulska E., 2004, Minimalizacja skutków środowiskowych pozyskiwania zwięzłych surowców skalnych – studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. PAN.
Malewski J. (red.) Zagospodarowanie wyrobisk. Politechnika Wrocławska 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None