Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Isotopic and pyrolytic techniques and modelling of petroleum generation processes
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-212-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów IS2A_K02 Test,
Report
M_K002 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki w zakresie poszukiwania paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia IS2A_K07 Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi zastosować zaawansowane narzędzia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w celu oceny zasobów niekonwencjonalnych węglowodorów IS2A_U07, IS2A_U10 Test,
Report
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie oceny zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego IS2A_U01 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę na temat zastosowania pirolitycznych i izotopowych technik badawczych w inżynierii środowiska IS2A_W06 Test
M_W002 Zna przepisy prawne związane z poszukiwaniem, eksploatacją i bilansowaniem złóż kopalin niekonwencjonalnych IS2A_W10 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość i rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki w zakresie poszukiwania paliw niekonwencjonalnych jako alternatywnych nośników energii; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować zaawansowane narzędzia oraz rozwiązania technologiczne stosowane w celu oceny zasobów niekonwencjonalnych węglowodorów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz Internetu w zakresie oceny zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w aspekcie rozwoju zrównoważonego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę na temat zastosowania pirolitycznych i izotopowych technik badawczych w inżynierii środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne związane z poszukiwaniem, eksploatacją i bilansowaniem złóż kopalin niekonwencjonalnych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Zastosowanie badań izotopowych gazu (metan, etan, propan), węglowodorów ciekłych oraz kerogenu do oceny powiązań genetycznych w układzie gaz-ropa-skała macierzysta oraz zdolności generacyjnych materii organicznej. Zastosowanie metod pirolitycznych do identyfikacji zanieczyszczeń związkami organicznymi na przykładzie analizy Rock-Eval. Zastosowanie pirolizy Rock-Eval i pirolizy wodnej do oceny ilości wygenerowanych węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych).
Podstawowe definicje węglowodorów niekonwencjonalnych. Kryteria klasyfikacji zasobów złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Geologiczne i geochemiczne uwarunkowania występowania niekonwencjonalnych. Metody obliczania zasobów złóż węglowodorów niekonwencjonalnych. Samodzielne opracowanie danych i parametrów obliczeniowych złoża węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wykonanie obliczeń zasobów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,45*ocena z kolokwium+ 0,55* ocena za sprawozdanie z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs fizyki, chemii i geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

„Stable isotope geochemistry” J. Hoefs
“Petroleum Formation and Occurence” B.P.Tissot, D.H. Welte
”Petroleum Geochemistry and Geology” J.M. Hunt
“The petroleum system – from source to trap” L.B. Magoon, W.G. Dow (eds.)
“Basin Analysis and Modeling of the Burial, Thermal and Maturation Historie in the Sedimentaary Basins” Makhous M., Galushkin Y.
“Estimates of unconventional natural gas resources of the Devonian shales of the Appalachian basin” Charpentier R.R., deWitt W., Claypool G.E., Harris L.D., Mast R.F., Megeath J.D., Roen J.B., Schmoker J.W..
BasinMod Reference Manual,
PetroMod Reference Manual

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None