Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law and Economics in waste management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-304-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Klojzy-Karczmarczyk Beata (beatkakk@wp.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy konieczności zapobiegania postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ochrony środowiska IS2A_K05 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. IS2A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Student zna problemy ekonomiczne i ekologiczne związane z ochroną środowiska i zasobów w związku z powstawaniem odpadów IS2A_W03 Test
M_W002 Wie jakie powiązania istnieją między działami gospodarki narodowej a obciążeniem środowiska odpadami IS2A_W05 Test
M_W003 Student umie zastosować odpowiednie prawne instrumenty gospodarki odpadami w przypadku korzystanie ze środowiska by wyeliminować działania nielegalne i stymulować proekologiczne IS2A_W11, IS2A_W12 Presentation
M_W004 Student potrafi wskazać regulacje prawne odnoszące się do postępowania z odpadami, oraz instrumenty finansowe gospodarki odpadami w działalności rolniczej, przemysłowej, oraz usługowej i w gospodarce komunalnej IS2A_W10, IS2A_W11, IS2A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy konieczności zapobiegania postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna problemy ekonomiczne i ekologiczne związane z ochroną środowiska i zasobów w związku z powstawaniem odpadów + + - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie powiązania istnieją między działami gospodarki narodowej a obciążeniem środowiska odpadami + + - - - - - - - - -
M_W003 Student umie zastosować odpowiednie prawne instrumenty gospodarki odpadami w przypadku korzystanie ze środowiska by wyeliminować działania nielegalne i stymulować proekologiczne + + - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wskazać regulacje prawne odnoszące się do postępowania z odpadami, oraz instrumenty finansowe gospodarki odpadami w działalności rolniczej, przemysłowej, oraz usługowej i w gospodarce komunalnej + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podział zasobów środowiska (ze względu na; trwałość, stosunek do działalności człowieka, prawo własności). Ekonomiczne prognozy zmian stanu środowiska. Ekonomiczna wartość środowiska, metody wyceny niekorzystnych zmian w środowisku. Ekonomiczne skutki regulacji zanieczyszczania środowiska. Międzynarodowe, narodowe, regionalne i lokalne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska. Dostęp i udział społeczeństwa do informacji o środowisku i procedur decyzyjnych. Odpowiedzialność karna, cywilna, administracyjna i karno-administracyjna za naruszanie stanu, szkody w środowisku. Zasady postępowania sądowego w przypadkach naruszania regulacji prawnych dotyczących środowiska. Podstawy analizy ekonomicznej w gospodarce odpadami. Wykładnia prawna gospodarki odpadami. Wspólnotowe, międzynarodowe standardy, podstawowe akty prawne, instrumenty prawne i ekonomiczne dotyczące postępowania z odpadami, obowiązki wytwórcy odpadów w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Ograniczenia w postępowaniu z odpadami, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, Szczególne postępowanie przy składowaniu i spalaniu odpadów, Magazynowanie opadów, Postępowanie z odpadami opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z użytku, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z odpadami komunalnymi, Transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Auditorium classes:

Programy naprawcze i postępowanie kompensacyjne. Kryterium własności, cele środowiskowe, Plany w gospodarce odpadami, decyzje administracyjne, ewidencja odpadów, opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska; opłata emisyjna, produktowa, usługowa/użytkownika, administracyjna, depozyty i kaucje, zbywalne pozwolenia, ubezpieczenia ekologiczne, subwencje, opłaty karne, Ekoaudyty i ekologiczne znakowanie produktów, gospodarka odpadami. Opłaty za korzystanie ze środowiska, tryb naliczania, wnoszenia, zwolnienia. Podstawowy rachunek ekonomiczny w gospodarce odpadami. Fundusze celowe ochrony środowiska w Polsce, fundusze Unii Europejskiej (podatki, kredyty, subsydia, kaucje).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwiów, aktywności na ćwiczeniach i wykonania prezentacji zagadnień ekonomicznych w gospodarce odpadami inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko; ze szczególnym zwróceniem uwagi na proekologiczne technologiczne rozwiązania przy minimalizacji kosztów dotyczące: zmniejszeniu ilości i toksyczności odpadów, zwłaszcza w przypadkach ich składowania, odzyskiwanie (recykling) cennych składników, energii, zaliczone kolokwium, prezentacja opracowania. Średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień gospodarki odpadami, monitoringu środowiska, ekonomii i zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

Kozłowski S., 1994. Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa.
Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Karaczun Z.M., Indeka L.G., 1996. Ochrona środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
Nowicki M., 1993. Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W. A. Grzegorczyk, Warszawa.
Górski M., Kierzkowska J., M., 2005, Prawo ochrony środowiska, WSIiNSP, Bydgoszcz
Jendrośka J., Bar M., 2005, Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None