Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interaction of environmental pollution and health
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-306-IR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Sustainable Development Engineering
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K06, IS2A_K04, IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Test,
Report
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Test,
Report
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego IS2A_W03 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko IS2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pierwiastki główne i ich wpływ na cykl geochemiczny, na mobilność pierwiastków śladowych naturalnych oraz antropogenicznych. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza, rodzaje zanieczyszczeń oraz ich oddziaływanie na organizmy żywe. Chemiczne skażenie wód i gleb. Toksyczność metali ciężkich. Ogólna charakterystyka metali ciężkich z uwzględnieniem połączenia pierwiastków metalicznych, rozpuszczalność, właściwości jonów metali, rola wartościowości w rozpuszczaniu i toksyczności. Transformacja metali w środowisku. Toksyczność wybranych metali w zależności od ich formy chemicznej. Antidota na zatrucie metalami. Parametry wpływające na zależność pomiędzy dawką a oddziaływaniem metali. Skażenia środowiska izotopami promieniotwórczymi. Działanie promieniowania jądrowego na organizm ludzki. Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych. Toksykomanie.

Laboratory classes:

Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Wykrywanie trujących gazów w powietrzu, pomiary zapylenia powietrza. Pobór skażonych gleb na terenie miasta Krakowa. Przygotowanie próbek do badań analitycznych – suszenie, rozdrabnianie, uśrednianie, pomniejszanie, pobranie średniej próbki analitycznej. Oznaczanie pH czynnego i potencjalnego gleb. Oznaczanie jakościowe śladowych ilości wybranych metali ciężkich w skażonej glebie. Ocena jakości wyników. Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników, kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwiumu + 0,4 * ocena za sprawozdanie

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, fizyki i matematyki

Recommended literature and teaching resources:

Skinder N.W., (1991) Chemia a ochrona środowiska, WSIP W-wa 1991
Kabata-Pendfias, A., Pendias, H. (1993) Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN W-wa 1993.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None