Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Inżynierią środowiska, w szczególności:
- ogólną znajomość zasad i metod oceny zagrożeń antropogenicznych środowiska naturalnego
- podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technologii koniecznych do zastosowania w celu ograniczenia negatywnego wpływu działań antropogenicznych, w tym głównie energetyki, na poszczególne komponenty środowiska,
- umiejętność wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych,
- znać podstawy technik informatycznych, geometrii i grafiki komputerowej oraz komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
- zaznajomść podstawowych zasadi narzędzi modelowania numerycznego niektórych zjawisk występujących w środowisku, oraz symulowania skutków istniejącej lub projektowanej działalności technicznej, w celu oceny sposobu i zakresu jej oddziaływania na środowisko,
- umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

20

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Misja AGH zakłada kształcenie na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. Do takich kierunków zalicza się Inżynieria Środowiska. Zgodnie ze strategią rozwoju AGH, jednym z zadań w zakresie kształcenia jest unowocześnianie oferty edukacyjnej na dotychczas realizowanych kierunkach studiów, w tym Inżynierii Środowiska. Wraz z utrzymującą się presją na dbałość o środowisko naturalne, zarówno kraju jak i zagranicą, nadal istnieje potrzeba kształcenia studentów w zakresie ww. kierunku. Zajmuje się on między innymi, przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania możliwości jego samooczyszczania. Na tym tel gospodarka energia , a w szczególności odnawialnymi jej zasobami znajduje znaczącą pozycję.

Specialty name:
Renewable Energy Sources

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 17 pkt. 8 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać wartości określonej w punkcie powyżej. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych wymagań o którch jest mowa w paragrafie 7 ust. 11 Regulaminu studiów AGH.

Individual degree programmes:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH

Rules of determining the final grade:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona: a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2), b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6), c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania, w tym przeprowadzenia egzaminu dyplomowego: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Additional information:

-