Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Renewable energy sources - bioenergy
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-104-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie oraz z innych źródeł do zrealizowania projektów IS2A_U14, IS2A_U16, IS2A_U07 Project
M_U002 Student potrafi czytać dokumentację techniczną urządzeń technologicznych IS2A_U01, IS2A_U10 Project
M_U003 Student potrafi stworzyć opracowanie porównawcze dla różnych technologii biomasowych oraz ich wpływ na środowisko naturalne IS2A_U15, IS2A_U03, IS2A_K02 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze w zakresie technologii uprawy i przetwarzania różnych rodzajów biomasy IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie energetycznego wykorzystania różnych rodzajów biopaliw oraz ich wartości energetycznej i jej zależności od sposobu ich przetworzenia i wykorzystania IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Examination,
Test,
Project
M_W003 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy na cele energetyczne IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Examination,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie oraz z innych źródeł do zrealizowania projektów + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi czytać dokumentację techniczną urządzeń technologicznych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stworzyć opracowanie porównawcze dla różnych technologii biomasowych oraz ich wpływ na środowisko naturalne - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze w zakresie technologii uprawy i przetwarzania różnych rodzajów biomasy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie energetycznego wykorzystania różnych rodzajów biopaliw oraz ich wartości energetycznej i jej zależności od sposobu ich przetworzenia i wykorzystania + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania biomasy na cele energetyczne + + - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu energii biomasy (2 godz.)
Definicja i rodzaje biomasy. Podstawowe informacje na temat technologii uprawy, przetwarzania i wykorzystania biomasy. Pojecie biopaliw. Aspekty prawne związane ze stosowaniem biomasy.
2. Technologie uprawy roślin energetycznych (2h)
Agrotechniki stosowane przy uprawie roślin energetycznych. Maszyny i urządzenia stosowane do sadzenia i uprawy roślin energetycznych. Zagadnienia związane z nawożeniem i ochroną przed szkodnikami.
3. Technologie zbioru/ pozyskiwania biomasy (2h)
Technologie zbioru biomasy przeznaczonej do produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Technologie pozyskiwania biomasy odpadowej z rolnictwa, leśnictwa, przemysłu drzewnego, papierniczego i spożywczego oraz biomasy pochodzącej z gospodarki komunalnej (pielęgnacja zieleni, składowiska odpadów, gospodarka sciekowa).
4. Technologie przetwarzania biomasy na biopaliwa (9h):
• Przetwarzanie biomasy na biopaliwa stałe
Technologie produkcji biopaliw stałych (brykiety, pelety, drewno kawałkowe, i in.). Zagadnienia związane z przygotowaniem biomasy do przetworzenia na biopaliwa stałe (suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie). Zagadnienia związane z przetwarzaniem biomasy na biopaliwa stałe (brykietowanie, peletowanie) oraz ze składowanie biopaliw stałych (pakowanie, magazynowanie, itp.)
• Przetwarzanie biomasy na biopaliwa ciekłe
Technologie produkcji biopaliw ciekłych (biodiesel, bioetanol, biopaliwa II generacji). Zagadnienia związane z wyborem danego rodzaju biomasy do przetworzenia na konkretne biopaliwo. Zagadnienia związane z przetwarzaniem biomasy na bioetanol i biodiesel. Zagadnienia związane z technologią produkcji biopaliw II generacji.
• Przetwarzanie biomasy na biopaliwa gazowe
Technologie produkcji biogazu i gazu generatorowego. Sposoby produkcji biogazu z osadów ściekowych, roślin energetycznych i odpadów organicznych w biogazowniach. Zagadnienia związane z pozyskiwaniem biogazu na składowiskach odpadów. Technologie produkcji biogazu w fermentacji mokrej i suchej. Technologie produkcji gazu syntezowego z drewna, słomy, itp.
5. Spalanie biopaliw (3h)
Kotły (małej, średniej i dużej mocy) stosowane do spalania różnych rodzajów biopaliw stałych i gazowych. Technologia i wyposażenie kotłowni na biomasę. Technologia spalania biopaliw ciekłych w silnikach pojazdów oraz ograniczenia z tym związane. Technologia oczyszczania, magazynowania i wykorzystania biogazu (układy kogeneracyjne spalające biogaz).
6. Efekt ekologiczny wykorzystania biomasy (2h)
Zagadnienia związane z obliczaniem efektu ekologicznego uzyskanego z zastąpienia paliw konwencjonalnych biopaliwami.

Auditorium classes:

1. Zapoznanie studenta z elementami projektowania kotłowni biomasowych.
Student wykonuje podstawowe przeliczenia i obliczenia związane z obliczeniem zapotrzebowania danego biopaliwa na sezon grzewczy, obliczeniem emisji uniknie tej w porównaniu z paliwami kopalnymi, itp.
2. Zapoznanie studenta z metodami określania wydajności różnych rodzajów biomasy w zależności od sposobu jej przetwarzania i wykorzystania.

Project classes:

Student wykonuje trzy projekty. Pierwszy indywidualny projekt polega na doborze odpowiedniego kotła na dane biopaliwo dla zadanych warunków wraz z wyliczeniem ilości zużytego paliwa, kosztów paliwa i efektu ekologicznego. Drugi projekt jest wykonywany w grupach dwuosobowych i polega na wyliczeniu efektywności danej biomasy w zależności od sposobu jej wykorzystania. Trzeci indywidualny projekt polega na stworzeniu projektu technologicznego linii do produkcji biopaliw kompaktowanych lub biogazowni.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,4* średnia ważona z ocen z projektów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki kotłowej

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Głodek, 2007, Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego
2. W. Kordylewski, 2008, Spalanie i paliwa
3. I. Jackowska, 2009, Biomasa jako źródło energii
4. J. Frączek (red), 2010, Produkcja biomasy na cele energetyczne
5. J. Frączek (red), 2010, Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
6. J. Wandrasz, A. Wandrasz, 2006, Paliwa Formowane, biopaliwa i paliwaz odpadów w procesach termicznych
7. T. Juliszewski, T. Zając, Biopaliwo rzepakowe
8. T. Juliszewski, Ogrzewanie biomasą
9. W. Rybak, Spalanie i współspalanie biopaliw stałych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None