Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny przepływowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-107-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z ich podejmowaniem bądź brakiem podejmowania w aspekcie wpływu na środowisko i wynikajacej stąd odpowiedzialności IS2A_K02 Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 wyrabia w sobie nawyk kreatywnego i przedsiębiorczego działania w zakresie postrzegania środowiska naturalnego widzianego zgodnie z idea zrównowazonego rozwoju IS2A_K06 Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 zdobywa umiejętność kreatywnego pozyskiwania informacji i danych źrółowych z literatury na temat rozwoju konstrukcji i aplikacji maszyn przepływowych w dziedzinie inżynierii środowiska a szczególnie w instalacjach do wytwarzania energii kwalifikowanej, jako energii ze źródeł odnawialnych IS2A_U01 Test,
Oral answer,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Case study
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną oraz opracować pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania współczesnych konstrukcji maszyn przepływowych, jako wprost lub pośrednio odnawialnych źródeł energii IS2A_U04 Test,
Oral answer,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia związany z nawykiem śledzenia nowości i trendów w rozwoju konstrukcji instalacji odzysku energii ze źródeł odnawialnych IS2A_U05 Diploma thesis,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji maszyn przepływowych, szczegolnie w zakresie ich wykorzystania przy pozyskiwaniu energii z odnawialnych źrodeł IS2A_W04 Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Completion of laboratory classes
M_W002 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki i i innych zasad fizyki przydatną do projektowania i eksploatacji maszyn przepływowych w zagadnieniach inżynierii środowiska IS2A_W01 Presentation,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z teorią, projektowaniem, eksploatacją i aplikacjami maszyn przepływowych w odniesieniu do zastosowań związanych z generacją energii ze źródel odnawialnych IS2A_W06 Test,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Test results,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość istotności działań inżynierskich związanych z ich podejmowaniem bądź brakiem podejmowania w aspekcie wpływu na środowisko i wynikajacej stąd odpowiedzialności + - + - - - - - - - -
M_K002 wyrabia w sobie nawyk kreatywnego i przedsiębiorczego działania w zakresie postrzegania środowiska naturalnego widzianego zgodnie z idea zrównowazonego rozwoju + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 zdobywa umiejętność kreatywnego pozyskiwania informacji i danych źrółowych z literatury na temat rozwoju konstrukcji i aplikacji maszyn przepływowych w dziedzinie inżynierii środowiska a szczególnie w instalacjach do wytwarzania energii kwalifikowanej, jako energii ze źródeł odnawialnych + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną oraz opracować pracę dyplomową dotyczącą wykorzystania współczesnych konstrukcji maszyn przepływowych, jako wprost lub pośrednio odnawialnych źródeł energii - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia związany z nawykiem śledzenia nowości i trendów w rozwoju konstrukcji instalacji odzysku energii ze źródeł odnawialnych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji maszyn przepływowych, szczegolnie w zakresie ich wykorzystania przy pozyskiwaniu energii z odnawialnych źrodeł + - + - - - - - - - -
M_W002 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki i i innych zasad fizyki przydatną do projektowania i eksploatacji maszyn przepływowych w zagadnieniach inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z teorią, projektowaniem, eksploatacją i aplikacjami maszyn przepływowych w odniesieniu do zastosowań związanych z generacją energii ze źródel odnawialnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Teoria wirnikowych maszyn przepływowych (4 godz.)

  założenia i wyprowadzenie podstawowego równania dla maszyn wirowych, rodzaje zapisów i uproszczenia podstawowego równania wirnikowych maszyn przepływowych. Wysokość podnoszenia przy skończonej liczbie i grubości łopatek oraz wpływ kąta ß2. Konstrukcja oraz podstawowe charakterystyki maszyn przepływowych, moc, sprawność, maksymalna wysokość ssania, punkt pracy, optymalny punkt pracy. Wstęp do teorii wiatrakowych kół wirnikowych

 2. Współpraca szeregowa i równoległa wirnikowych maszyn przepływowych (4 godz.)

  idea, cel i warianty stosowania szeregowej współpracy wirnikowych maszyn przepływowych. Idea, cel i warianty stosowania równoległej współpracy wirnikowych maszyn przepływowych. Współpraca mieszana.

 3. Wprowadzenie do teorii i praktyki eksploatacji maszyn przepływowych (4 godz.)

  podział i zasada działania poszczególnych rodzajów maszyn przepływowych. Podstawowe pomiary w eksploatacji maszyn przepływowych. Podstawowe wielkości charakteryzujące pracę maszyn przepływowych.

 4. Wirnikowe maszyny przepływowe, podstawy projektowania i eksploatacji (4 godz.)

  zasady konstrukcji. Parametry pracy. Wpływ zmiany prędkości obrotowej i wymiarów wirnika na parametry pracy. Współpraca maszyn z siecią. Sposoby regulacji. Regulacja parametrów pracy pojedynczej siłowni wiatrowej i fermy wiatrowej.

 5. Pompy i sprężarki wyporowe (4 godz.)

  teoria procesu sprężania. Rodzaje konstrukcji maszyn wyporowych. Metody regulacji.

 6. Konstrukcje maszyn przepływowych dedykowane jako elementy instalacji do wytwarzania energii ze źródel odnawialnych (5)

  analiza konstrukcji i eksploatacji maszyn przepływpwych dedykowanych do odzysku energii z małych i duzych zasobów wodnych, energii geotermalnej, energii zawartej w biomasie i innych instalacji typy OZE.

 7. Analiza doświadczen eksploatacyjnych dedykowanych maszyn przepływowych do odzysku energii ze źródeł odnawialnych (3)

  analiza doświadczen z eksploatacji róznej mocy kół wiatrakowych, zagadnień związanych z optymalizacja ich efektywnosci i dyspozycyjności

 8. Hałas maszyn przepływowych (2 godz.)

  podstawy teoretyczne. Metody ograniczenia i tłumienia hałasu maszyn przepływowych.

Laboratory classes:
 1. Pomiary podstawowych parametrów maszyn przepływowych (2)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Pomiary strumienia masy i objętości płynu różnymi metodami i porównanie wyników. Pomiar i wyznaczenie spiętrzenia. Pomiar mocy. Określanie sprawności maszyny przepływowej.

 2. Analiza pracy pompy wirowej i możliwości optymalizacji zużycia energii (2)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na badaniu pompy wirowej i wyznaczeniu jej podstawowych charakterystyk. Jego rozszerzeniem jest dyskusja na temat możliwości optymalizacji zużycia energii przez układ pompowy.

 3. Charakterystyka wentylatora promieniowego (4)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na badaniu i wyznaczeniu podstawowych charakterystyk wentylatora promieniowego oraz analizy strat przepływu i możliwości regulacji parametrów pracy, w tym odnajdowaniu analogii do wirnikowych elementów wiatraków

 4. Badanie sprężarki tłokowej (2)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym opartym o model tłokowej sprężarki wyporowej. Polega na wyznaczeniu rzeczywistej wydajności tego rodzaju sprężarki i określeniu na tej podstawie efektywności pracy tego rodzaju maszyny.

 5. Hałas maszyn przepływowych (2)

  Zawiera analizę przyczyn generowania hałasu w maszynach przepływowych oraz pomiar hałasu tego rodzaju maszyny na przykładzie pracy wentylatora pomiarowego wraz z analogią i dyskusją zagrożenia dla śrosdowiska ze strony hałasu ferm wiatrowych

 6. Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów promieniowych (3)

  Ćwiczenie realizowane na stanowisku laboratoryjnym. Polega na badaniu i wyznaczeniu podstawowych charakterystyk wentylatorów promieniowych pracujących odpowiednio w polaczeniu szeregowym i równoległym wraz z analizą otrzymanych efektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

- udział i aktywność na wykładach – 20%
- udzial i aktywność na ćwiczeniach – 20%
- oddanie sprawozdań i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – 60%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Gundlach W.R.: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych. Warszawa, WNT 2009.
2.Chmielniak T.: Maszyny przepływowe. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 1997.
3.Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, WNT 1985.
4.Tuliszka E.: Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
5.Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków. Wydawnictwo: Techwent s.c. 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None