Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
English B2 + - a obligatory course of specialized language for students of second-cycle studies of the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-201-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Obieralny
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. IS2A_U01, IS2A_U06 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. IS2A_U03 Activity during classes,
Examination
M_U003 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U06 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U004 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. IS2A_U06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U004 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
1. Angielskie nazewnictwo podstawowych skał i minerałów
2. Główne typy skał i ich powstawanie
3. Odnawialne źródła energii
4. Pompy ciepła
5. Gospodarka energetyczna
6. Wody powierzchniowe i gruntowe oraz ich ochrona
7. Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem
8. Rekultywacja gruntów
9. Ścieki i ich oczyszczanie
10. Możliwości wykorzystania odpadów
11. Modelowanie hydrodynamiczne

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2

Recommended literature and teaching resources:

Cambridge English for Scientists ( Cambridge Uniwersity Press ) Tamzen Armer
Cambridge English for Engineering ( Cambridge University Press ) Mark Ibbotson
Energy English for the Gas and Electricity Industries
English for Environmental Engineering M.Grzegożek, I.Starmach
English through Electrical and Energy Engineering Anna Dubis, Justyna Firganek

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.