Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
RES-Energy of waters
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-202-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U004 Student potrafi wykonać obliczenia związane ze stratami przepływu oraz parametrami pracy elektrowni wodnej IS2A_W05, IS2A_W04 Test,
Report
M_U005 Student potrafi wykonać koncepcyjny projekt elektrowni wodnej, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała w środowisko naturalne IS2A_U21, IS2A_U19 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów turbin stosowanych energetyce wodnej IS2A_W05, IS2A_W04, IS2A_W02 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie projektowania elektrowni wodnych IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W04, IS2A_W02 Test
M_W003 Student ma wiedzę na temat zasobów wód i energii w nich zmagazynowanej IS2A_W05, IS2A_W07, IS2A_W04, IS2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U004 Student potrafi wykonać obliczenia związane ze stratami przepływu oraz parametrami pracy elektrowni wodnej + + - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi wykonać koncepcyjny projekt elektrowni wodnej, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała w środowisko naturalne + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów turbin stosowanych energetyce wodnej + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie projektowania elektrowni wodnych + + - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat zasobów wód i energii w nich zmagazynowanej + + - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu energetyki wodnej (5 h)
Zasoby wodne świata i kraju. Podział i zasada działania elektrowni wodnych. Pojęcia podstawowe. Spad, przełyk, moc i sprawność turbiny. Podstawowe równanie turbin wodnych. Zasada modelowania, kryteria podobieństwa. Wyróżnik szybkobieżności.
2. Zagadnienia związane z turbinami wodnymi (4h)
Podstawy obliczeń turbin Francisa, Kaplana, Deriaza, Banki, Peltona. Regulacja turbin. Problemy eksploatacji, kawitacja.
3. Małe elektrownie wodne (3 h)
Zasady projektowania małych elektrowni wodnych. Określenie warunków hydrologicznych rzek. Przepływy charakterystyczne. Hydrotechniczne rozwiązania małych elektrowni wodnych. Dobór turbin. Regulacja obrotów i mocy turbiny.
4. Osprzęt stosowany w elektrowniach wodnych (4h):
Prądnice elektryczne asynchroniczne i synchroniczne. Współpraca elektrowni z siecią energetyczną.
5. Elektrownie szczytowo pompowe (2h)
Specyfika pracy. Rozwiązania pompoturbin. Wyznaczenie parametrów pracy elektrowni wodnych.
6. Efekt ekologiczny i ekonomiczny elektrowni wodnych (2h)
Korzyści ekonomiczne i ekologiczne budowy małych elektrowni wodnych.

Auditorium classes:

Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• Wyznaczaniem strat przepływu
• Podstawowych parametrów pracy elektrowni wodnych
• Wyznaczeniem korzyści ekonomicznych i stopy zwrotu inwestycji

Project classes:

Podczas zajęć projektowych student wykonuje koncepcyjny proekt elektrowni wodnej dls zadanych warunków. Wykonuje analizę ekonomiczną inwestycji i określa ekologiczne aspekty na etapie powstawania i funkcjonowania obiektu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3* ocena projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki, mechaniki płynów, hydrologii, inżynierii środowiska

Recommended literature and teaching resources:

1. Chmielniak T. Technologie energetyczne. WNT, 2008
2. Jackowski K. Elektrownie wodne. WNT, 1971
3 Krzyżanowski W. Turbiny wodne. WNT 1971
4. Hoffmann M. Małe elektrownie wodne. Wyd. Nabba W-wa 1991
5. Laudyn D.i inni Elektrownie WNT 1990
6. Gołębiowski s., Krzemień Z. Przewodnik inwestora MEW. Fundacja Poszanowania Energii W-wa 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None