Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
RES-wind energy
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-203-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania do celów energetyki wiatrowej Test
Knowledge
M_W001 Student zna zasadę działania turbiny wiatrowej i potrafi rozważać jej zastosowanie w zróżnicowanych warunkach klimatycznych Examination,
Project
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia z energetyki wiatrowej Examination,
Test,
Project
M_W003 Student potrafi wskazać aspekty technologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatru Examination
M_W004 Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów parametrów wiatru Examination,
Project
M_W005 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania energii wiatru Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania do celów energetyki wiatrowej - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasadę działania turbiny wiatrowej i potrafi rozważać jej zastosowanie w zróżnicowanych warunkach klimatycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia z energetyki wiatrowej + + + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wskazać aspekty technologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatru + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów parametrów wiatru - - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania energii wiatru - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Pojęcie wiatru, cyrkulacja powietrza w atmosferze. Historia wykorzystania energii wiatru, typy wiatraków występujących na ziemiach polskich
• Energetyczne aspekty wiatru- prędkość wiatru, charakterystyka kierunku wiatru, moc wiatru, energia wiatru
• Pomiar wiatru, systemy pomiarowe
• Konstrukcja siłowni wiatrowej. Rodzaje turbin wiatrowych
Charakterystyka przemiany energii wiatru. Sposoby i strategie sterowania siłownią wiatrową.
• Małe elektrownie wiatrowe
• Morskie elektrownie wiatrowe
• Ekologiczne aspekty wykorzystania energii wiatru
• Charakterystyka warunków wiatrowych istniejących na świecie
• Charakterystyka warunków wiatrowych istniejących w Polsce – zasoby wiatru, stan wykorzystania energii wiatrowej w Polsce

Laboratory classes:

1. Zapoznanie studenta z zastosowaniem technik przetwarzania numerycznego w energetyce wiatrowej

2. Dobór optymalnego miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowej przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania Wasp

Auditorium classes:

Student przeprowadza ocenę zasobów wiatru na danym terenie. Dokonuje rozkładu prędkości wiatru dla różnych przedziałów prędkości. Dla określonych warunków wiatrowych student dokonuje wyboru odpowiedniej elektrowni wiatrowej. Student dokonuje obliczeń mocy i wydajności energetycznej wybranej siłowni wiatrowej na danym terenie. Przeprowadza analizę ekonomiczną i ekologiczną dla wybranej turbiny wiatrowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 10 h
Preparation for classes 25 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.6*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z projektu+ 0,2* ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z meteorologii i statystyki

Recommended literature and teaching resources:

- Pawlikowski W.- Elektrownie wiatrowe Know-how
- Pawlikowski W.– Wymogi techniczne, prawne i podatkowe dotyczące budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych w warunkach polskich
- Rudnicki M.S. – Budowa małych elektrowni wiatrowych
- Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej
- Szumanowska M., Szumanowski A. –Fotoogniwa i turbiny wiatrowe w systemach energetycznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Energetyka wiatrowa w liczbach : stan rozwoju w Polsce i innych krajach UE — Wind energy in numbers / Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Anna SOWIŻDZAŁ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2011 nr 2, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23. — Dod. afiliacja autorów: GLOBEnergia

Samso-Duńska Wyspa Energii Odnawialnych — Samso-Danish Island of Renewable Energy / Anna SOWIŻDŻAŁ // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 35-37. — Bibliogr. s. 37

Wykorzystanie siły wiatru jako źródła energii — [Utilization of the wind power as a source of energy] / Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 127–129. — Bibliogr. s. 129

Additional information:

None