Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Renewable energy and environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-205-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych IS2A_K04 Project
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji Project
M_W003 Student potrafi określić przyczyny i skutki zmian klimatu Test
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko Test
M_W005 Student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji - - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi określić przyczyny i skutki zmian klimatu + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Źródła zanieczyszczeń atmosfery
Metody ochrony przed zanieczyszczeniami
Efekt cieplarniany- przyczyny i skutki
Zmiany klimatu
Możliwości eliminacji CO2 z atmosfery
Składowanie CO2 w strukturach geologicznych
Metody wyznaczania efektu ekologicznego.

Project classes:

Student wykonuje projekt polegający na obliczeniu zgodnie z przyjętą metodyką efektu ekologicznego inwestycji w odnawialne źródła energii.
Efekty kształcenia:
-student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych
-student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar
-student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji
Student analizuje wpływ wybranych źródeł energii odnawialnych na środowisko

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość technologii wykorzystania poszczególnych rodzajów energii odnawialnej
Znajomość podstawowych zasad przeliczania jednostek miar

Recommended literature and teaching resources:

„Materiały informacyjno – instruktażowe – seria 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 30 kwietnia 1996 roku – WSKAŹNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Samso-Duńska Wyspa Energii Odnawialnych — Samso-Danish Island of Renewable Energy / Anna SOWIŻDŻAŁ // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 35-37. — Bibliogr. s. 37

Environmental effects of implementing the project of geothermal heating in Podhale — Efekt ekologiczny spowodowany realizacją geotermalnego projektu uciepłowienia Podhala / Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr., Streszcz.

Oddziaływanie na środowisko inwestycji geotermalnych Anna SOWIŻDŻAŁ, G. Pełka,
W. Luboń) W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich — Atlas of geothermal waters and energy resources in the Western Carpathians / pod red. nauk. Wojciecha GÓRECKIEGO

Additional information:

None