Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy przetwarzania danych w OŹE
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-207-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Łapinkiewicz Artur Piotr (lapinkie@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Łapinkiewicz Artur Piotr (lapinkie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie opisać wyniki swojej pracy w postaci sprawozdania, współpracując z zespole 2-osobowym. IS2A_K06, IS2A_K03 Report
Skills
M_U001 Student umie przygotować i załadować zestaw wyników wybranych pomiarów geofizycznych do komputerowej bazy danych. IS2A_U07 Report
M_U002 Student potrafi wykorzystać różne elementy oprogramowania i moduły systemu komputerowego działające oddzielnie i w sposób zintegrowany. IS2A_U08, IS2A_U19 Test,
Report
M_U003 Student umie i potrafi wykonać mapę korzystając z programu komputerowego, dobierając optymalne parametry dla tego procesu. IS2A_U07, IS2A_U08 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w prospekcji odnawialnych źródeł energii. IS2A_W09, IS2A_W04 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat typowej procedury przygotowania i wstępnej obróbki danych do badań przy poszukiwaniach odnawialnych źródeł energii. IS2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie opisać wyniki swojej pracy w postaci sprawozdania, współpracując z zespole 2-osobowym. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie przygotować i załadować zestaw wyników wybranych pomiarów geofizycznych do komputerowej bazy danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać różne elementy oprogramowania i moduły systemu komputerowego działające oddzielnie i w sposób zintegrowany. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie i potrafi wykonać mapę korzystając z programu komputerowego, dobierając optymalne parametry dla tego procesu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w prospekcji odnawialnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat typowej procedury przygotowania i wstępnej obróbki danych do badań przy poszukiwaniach odnawialnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Struktura i działanie zintegrowanego systemu komputerowego do gromadzenia przetwarzania danych geologicznych i geofizycznych [4h].
2. Oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia baz danych i ich obsługi – wprowadzania, przeglądania i edycji danych [3h].
3. Analiza statystyczna wybranych grup danych w celu zbadania ich poprawności i przydatności do dalszych badań – eliminacja błędów, określenie rozkładu statystycznego i wzajemnej korelacji pomiędzy różnymi typami danych [3h].
4. Przygotowanie i przetwarzanie danych w celu uzyskania map parametrycznych – własności zbiornikowych, akustycznych, termicznych skał. Właściwy dobór parametrów siatki interpolacyjnej (grid) oraz algorytmu interpolacji [5h].

Laboratory classes:

Zapoznanie się z oprogramowaniem komputerowym możliwym do wykorzystania przy realizacji projektów badawczych związanych z poszukiwaniami odnawialnych źródeł energii. Jednym z podstawowych celów zajęć jest nabycie umiejętności w posługiwaniu się różnymi, współdziałającymi ze sobą elementami oprogramowania, które mogą stanowić zintegrowany system gromadzenia i przetwarzania danych. Zaprezentowane i praktycznie zastosowane będą programy komputerowe pracujące na różnych platformach sprzętowych i systemowych. Na platformie PC/Windows zakres zajęć obejmuje: jako program do tworzenia niewielkich baz danych – arkusz kalkulacyjny (np.Excel) [5h]; program do opracowania wykresów i wyznaczenia korelacji pomiędzy różnymi grupami danych – GS Grapher [7h], program do wykonywania map, bezpośrednio z danych a także składając je (superpozycja) z map już istniejących – GS Surfer [8h]. Praktyczne zapoznanie się z takich zestawem oprogramowania zapewni samodzielne wykonanie zestawu map (temperatury, porowatości, prędkości sejsmicznych) poprzedzone przygotowaniem danych wejściowych (arkusz Excel) i ich analizą statystyczną w programie Grapher [20h].
Ćwiczenia obejmują także oprogramowanie działające pod kontrolą Unix/Linux – (np. Landmark GC).
Przedstawione będzie przygotowanie i import podstawowych typów danych wykorzystywanych w prospekcji odnawialnych źródeł energii do bazy systemu OpenWorks (dane otworowe, krzywe geofizyczne, interpretacje profili sejsmicznych, profile sejsmiczne, pomiary laboratoryjne na rdzeniach) oraz ich weryfikacja [6h]. Interpretacja litologiczna i złożowa: wyznaczenie współczynnika zailenia, porowatości itp. w module LogCalculator [6h]. Konstrukcja i weryfikacja rozkładu trójwymiarowego parametrów zbiornikowych w programie DecisionSpaceDesktop – Earth Modeling, z zastosowaniem algorytmów stochastycznych i deterministycznych – porównanie wyników [6h]. Wykorzystując skonstruowany model parametrów zbiornikowych określenie stref perspektywicznych dla lokalizowania potencjalnych źródeł energii odnawialnej [2h].

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Completion of a project 5 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocenie z kolokwium i sprawozdania w formie pisemnej.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych metod geofizycznych i analiz statystycznych
• Umiejętność obsługi komputera
• Podstawowa znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

1. Geostatystyka: teoria i zastosowania, B Namysłowska – Wilczyńska, Politechnika Wrocławska 2006
2. Materiały szkoleniowe – Landmark 2011,
3. Landmark Graphics Corporation – Open Books (Opis działania systemu i poszczególnych aplikacji –
w formie elektronicznej)
4. Oprogramowanie Grapher i Surfer firmy Golden Software – Instrukcje w formie elektronicznej lub papierowej,
5. The Rock Physics Handbook , tool for seismic analysis in porous media – G. Mavko, T. Mukerji, J. Dvorkin,
Cambridge University Press 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None