Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Designing in CAD software
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-209-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania IS2A_K01 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD IS2A_U07 Project
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty IS2A_U07, IS2A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD IS2A_W04 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD - - - + - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe zagadnienia i elementy obszaru roboczego
System wprowadzania danych, omówienie elementów ekranu graficznego, tekstowego i edytora rysunku. Podstawowe komendy i polecenia stosowane w programie, wprowadzanie na ekran pasków narzędziowych wraz z ikonami. Omówienie zasady działania klawiszy funkcyjnych.
Tworzenie szablonów
Tworzenie i zapisywanie nowych rysunków, tworzenie warstw o określonych parametrach, ustawianie właściwości rysunku tj. jednostki, rozmiar papieru itd. Operacje za pomocą narzędzie ZOOM. Utworzenie własnego szablonu.
Obiekty rysunkowe 2D
Rysowanie obiektów dwuwymiarowych przy użyciu linii, prostokąta, wielokąta itd. Sposoby modyfikacji i edycji obiektów.
Polecenia edycyjne
Podstawowe polecenia edycyjne: usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, skalowanie i obrót obiektów dwuwymiarowych. Edycja zaawansowana odsuwanie obiektu o zadane wielkości, lustrzanie odbicie, tworzenie szyków prostokątnych i kołowych, zaokrąglanie, fazowanie, ucinanie itd.
Tekst i kreskowanie
Szczegółowe umówienie edytora tekstowego, tworzenie własnych styli tekstowych. Kreskowanie obiektów zamkniętych oraz zwiększanie tolerancji obszarów kreskowanych.
Wymiarowanie
Tworzenie własnych stylów wymiarowania oraz ich modyfikacja. Omówienie podstawowych poleceń wymiarowania obiektów 2 wymiarowych tj.: wymiarowanie liniowe, kątowe itd., oraz ich edycja.
Przygotowanie do drukowania
Omówienie obszaru modelu i papieru, tworzenie własnego formularza. Utworzenie własnego stylu wydruku wraz ze szczegółowym omówieniem możliwych opcji wydruku.
Bloki
Zdefiniowanie pojęcia bloków, w tym również bloków dynamicznych, omówienie ich głównych cech i właściwości wraz z ich edycją. Tworzenie i edycja atrybutów oraz eksport danych do innych programów (tworzenie wyciągów).
Dane graficzne
Omówienie sposobów odwołania danych graficznych do plików zewnętrznych. Dołączanie, zagnieżdżanie i nakładanie plików wraz z edycją odnośników. Zdefiniowanie pojęcia obiektu rastrowego i obiektu typu OLE wraz z omówieniem ich własności i możliwościami ich edycji.
Sposoby definiowania obiektów
Definiowanie własnych stylów linii oraz własnych wzorów kreskowań.

Project classes:

Student podczas ćwiczeń ma możliwość samodzielnego wykonywania projektów rysunkowych, dzięki którym zapoznaje się z środowiskiem oprogramowania. Rysunki wykonywane podczas ćwiczeń nawiązują w znaczącym stopniu do kierunku studiów, dzięki czemu nowe umiejętności nabyte przez studentów mogą być wykorzystywane w ich pracy podczas wykonywania projektów z innych przedmiotów, czego przykładem może być projekt instalacji solarnej. Zajęcia mają również za zadanie poszerzenie wiedzy z zakresu rysunku technicznego oraz sporządzania i wykonywania szczegółowych dokumentacji technicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Pikoń, 2011, AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki
2. A. Jaskulski,2011, AutoCAD 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None