Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Uregulowania prawne w OZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-305-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dzieniewicz Marek (dzieniew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dzieniewicz Marek (dzieniew@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. IS2A_K01, IS2A_K07 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z energetyką. IS2A_U01 Test,
Presentation
M_U002 Student ma umiejętność wygłaszania prezentacji przygotowanej w zakresie studiowanej tematyki IS2A_U04, IS2A_U07 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych w aspekcie odnawialnych źródeł energii. IS2A_W05, IS2A_W10, IS2A_W07 Test
M_W002 Student zna podstawowe, wybrane definicje, przepisy i regulacje prawne dotyczące energetyki. IS2A_W10, IS2A_W12, IS2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z energetyką. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność wygłaszania prezentacji przygotowanej w zakresie studiowanej tematyki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych w aspekcie odnawialnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe, wybrane definicje, przepisy i regulacje prawne dotyczące energetyki. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe wybrane pojęcia prawne
Znaczenie pojęć: prawo, akt normatywny, dyrektywa, proces legislacyjny. Etapy legislacyjne w Polsce.
2. Ustawa, Prawo energetyczne
Cel ustawy i zakres zagadnień objętych i regulowanych ustawą.
3. Konstrukcja ustawy Prawo energetyczne
Zakresy merytoryczne i treść rozdziałów Ustawy Prawo energetyczne.
4. Rozdział 1
Przepisy ogólne. Zmiany w ustawie i harmonogram ich wejścia w życie. Zakres regulacji wdrożeń dyrektyw Wspólnot Europejskich. Definicje wybranych określeń użytych w ustawie.
5. Rozdział 2
Dostarczanie paliw i energii – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
6. Rozdział 3
Polityka energetyczna – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
7. Rozdział 4
Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią – struktura, zadania, obowiązki, kompetencje.
8. Rozdział 5
Koncesje i taryfy – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
9. Rozdział 6
Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
10.Rozdział 7
Kary pieniężne – podstawowe przepisy i regulacje prawne.
11.Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Seminar classes:

Student wygłasza prezentację na wybrany i opracowany samodzielnie temat.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 13 h
Participation in seminar classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8 ocena z kolokwium + 0,2 ocena z frekwencji na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz ze stosownymi Dziennikami Ustaw i dyrektywami Wspólnot Europejskich podanymi w Ustawie oraz publikacje Biura Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None