Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo energetyczne / Prawo górnicze i geologiczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BIS-2-306-OZ-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Renewable Energy Sources
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość uwarunkowań prawnych w zakresie inżynierii środowiska IS2A_K02 Test
Skills
M_U001 Umie powiązać przepisy prawa geologicznego i górniczego (PGG) z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG IS2A_U10 Test
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża IS2A_U19 Test
Knowledge
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa energetycznego i innych aktów prawnych z zakresu wykorzystania energii i ciepła ze źródeł odnawialnych IS2A_W10 Test
M_W002 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego IS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość uwarunkowań prawnych w zakresie inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie powiązać przepisy prawa geologicznego i górniczego (PGG) z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa energetycznego i innych aktów prawnych z zakresu wykorzystania energii i ciepła ze źródeł odnawialnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe informacje o przepisach prawnych w inżynierii środowiska i energetyce. Dyrektywy UE.
Prawo energetyczne i inne akty prawne z zakresu wykorzystania energii i ciepła z odnawialnych źródeł. Definicja odnawialnych źródeł energii w ujęciu prawa. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu kształtowania polityki energetycznej państwa, zasad i warunków zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii (w tym ciepła) oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych. Organy do spraw gospodarki paliwami i energią. Koncesjonowanie wytwarzania energii i paliw.
Usytuowanie Prawa geologicznego i górniczego w uregulowaniach prawnych w zakresie ochrony środowiska
Zakres stosowania przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Podział złóż kopalin. Zasady podejmowania, wykonywania i zakańczania działalności określonej ustawą. Koncesje. Prace i roboty geologiczne, Dokumentacje geologiczne złóż. Ruch zakładu górniczego. Opłaty eksploatacyjne. Organy administracji geologicznej. Organy nadzoru górniczego. Kwalifikacje zawodowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Prawo energetyczne Dz. U. Nr 89,poz. 625 oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 163, poz. 9430 oraz prawa związane np. Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o odpadach, Rozporządzenia wykonawcze

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None