Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logistyka przemysłowa
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-105-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw BM2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach logistyki różnych przedsiębiorstw BM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie) BM2A_U13, BM2A_U06 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U05, BM2A_U01 Project,
Examination
M_U003 Umie klasyfikować materiały, komponenty i części zamienne niezbędne do produkcji wg zasad ABC i XYZ, potrafi przeprowadzić odpowiednie obliczenia i dokonać analizy wyników BM2A_U13, BM2A_U05, BM2A_U10 Activity during classes
M_U004 Umie przedstawić wybrany problem z obszaru logistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych BM2A_U08, BM2A_U16, BM2A_U09 Presentation
M_U005 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w internecie do przygotowania referatu i wystąpienia na zadany temat z obszaru logistyki BM2A_U17, BM2A_U09 Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe problemy współczesnej logistyki (logistics) i posiada wiedzę o łańcuchach dostaw (supply chain) BM2A_W13 Examination
M_W002 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów BM2A_W13 Examination,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji BM2A_W05, BM2A_W13 Activity during classes,
Examination
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises BM2A_W12, BM2A_W13 Activity during classes,
Examination
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych BM2A_W05, BM2A_W13, BM2A_W03 Examination
M_W006 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) BM2A_W13 Activity during classes
M_W007 Ma wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi oraz z zakresu powiązań logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa BM2A_W13 Participation in a discussion
M_W008 Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki BM2A_W05, BM2A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach logistyki różnych przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U003 Umie klasyfikować materiały, komponenty i części zamienne niezbędne do produkcji wg zasad ABC i XYZ, potrafi przeprowadzić odpowiednie obliczenia i dokonać analizy wyników - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie przedstawić wybrany problem z obszaru logistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych - - - + - - - - - - -
M_U005 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w internecie do przygotowania referatu i wystąpienia na zadany temat z obszaru logistyki - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe problemy współczesnej logistyki (logistics) i posiada wiedzę o łańcuchach dostaw (supply chain) + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) + - - - - - - - - - -
M_W007 Ma wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi oraz z zakresu powiązań logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Treść wykładów

W01 Wstęp do logistyki, podstawowe pojęcia
W02 Logistyka a teoria systemów
W03 Logistyka procesów zaopatrzenia
W04 Optymalizacja zapasów
W05 Podstawy logistyki produkcji
W06 Narzędzia logistyki produkcji – Lean management
W07 Logistyka dystrybucji
W08 Automatyczna identyfikacja i EDI w systemach logistycznych
W09 Kody kreskowe i system GS1 (EAN)
W10 Logistyczne systemy transportowe
W11 Zagadnienia transportowe w ujęciu badań operacyjnych
W12 Logistyka zagospodarowania odpadów i zwrotna
W13 Logistyka a ekonomika przedsiębiorstwa
W14 Logistyka w procesach magazynowania
W15 Zarządzanie łańcuchami dostaw SCM

Project classes:
Treść ćwiczeń projektowych – z metod ilościowych (laboratorium komputerowe)

Część 1 – Projekt obejmujący zagadnienia:
- Klasyfikacja materiałów i części metodami ABC, XYZ.
- Tworzenie macierzy ABC-XYZ i wybór strategii prognozowania i zapasów.
- Rozwiązanie problemu dostaw i utrzymania poziomu zapasów.
Część 2 – Zadanie transportowe
Formułowanie zadania optymalizacji dostaw.
Zagadnienia transportowe – rozwiązywanie zadań programowania liniowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 26 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.75 ocena z egzaminu + 0.25 ocena z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość programowania liniowego i metod optymalizacji.

Recommended literature and teaching resources:

1. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, PWE 2010
2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWE 2010
3. Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Poznań, ILiM 2009
4. Krawczyk S.: Logistyka – teoria i praktyka. T. 1 i 2. Poznań, PWE 2011
5. Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008
6. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008
7. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011
8. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008
9. Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002
10.Michlowicz E.: Zarys logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
11.Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Poznań, ILiM 2001
12.Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z. : Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE 2012
13.Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. Reverse logistics. ILiM, Poznań 2009

Pomoce: czasopisma i portale internetowe
1.Logistyka
2.Eurologistics
3.Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4.Logistyka a Jakość

www.logistyka.net.pl
www.ilim.poznan.pl
www.gs1pl.org
www.elalog..org
www.cscmp.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego (3 zadania) obejmującego metody ilościowe omawiane na wykładach – warunek: min 10 obecności na wykładach.