Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Smart metering systems
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-201-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
dr inż. Wołoszyn Jerzy (jwoloszy@agh.edu.pl)
dr inż. Szopa Krystian (kszopa@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych BM2A_K05 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. BM2A_U10 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe BM2A_U11 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. BM2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych BM2A_W06 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli inteligentnych systemów pomiarowych - - - + - - - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przetestować system pomiarowy odpowiedni dla zadanego problemu. - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski projektując inteligentne systemy pomiarowe - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów w inteligentnych systemach pomiarowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zarys problematyki systemów pomiarowych

  Wprowadzenie do tematyki inteligentnych systemów i omównienie najistotniejszych terminów. Przedstawienie obszarów wykorzystania inteligentnych systemów pomiarowych oraz korzyści wynikające z ich stosowania.

 2. Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne

  Omówienie działania czujników pomiarowych. Czujniki rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, piezoelektryczne i inne. Modele matematyczne czujników. Wady i zalety oraz zastosowanie omówionych przetworników.

 3. Przetworniki analogowo-cyfrowe i ich parametry

  Kwantowanie i próbkowanie sygnału analogowego. Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona i częstotliwość Nyquista. Przetworniki analogowo-cyfrowe i ich parametry. Dobór przetworników analogowo-cyfrowych.

 4. Problematyka transmisji danych w sieciach radiowych i przewodowych

  Przewodowe metody transmisji danych pomiarowych. Bezprzewodowe metody transmisji danych. Porównanie poszczegółnych metod transmisji informacji. Wybór najlepszej metody przesyłu danych dla konkretnego problemu.

 5. Zakłócenia i metody ich eliminacji

  Zakłócenia pochodzące od szumu. Zakłócenia impulsowe. Zakłócenia powstałe w wyniku błędnego zestawienia toru pomiarowego. Metody eliminacji zakłóceń.

 6. Magistrale i interfejsy pomiarowe

  Uniwersalna magistrala szeregowa USB i magistrala IEEE-1394. System interfejsu szeregowego RS-232C. Interfejs równoległy IEEE-488.

 7. Bezpieczeństwo danych w sieciach pomiarowych

  Symetryczne i asymetryczne algorytmy szyfrowania danych oraz ich zastosowanie. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Architektura klucza publicznego. Problem kryptoanalizy. Wybór najlepszego zbioru zabezpieczeń.

 8. Wybrane przetworniki pomiarowe

  Przetworniki funkcyjne, kompensacyjne, ekspertowe, uczące się , nadmiarowe. Projektowanie przetworników inteligentnych.

Project classes:
 1. Organizacja zajęć problematyka inteligentnych systemów pomiarowych
 2. Podstawy środowiska LabVIEW
 3. Przetworniki pomiarowe
 4. Zestawianie prostych układów pomiarowych, analiza statystyczna wyników pomiarów
 5. Protokoły transmisji danych w sieciach teleinormatycznych
 6. Systemy kryptograficzne
 7. Projekt rozproszonego systemu pomiaru drgań
 8. Projekt rozproszonego systemu pomiaru temperatury
 9. Projekt inteligentnego systemu rozpoznawania dźwięku
 10. Projekt inteligentnego systemu rozpoznawania obrazu
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
zaliczenia kolokwium 50 %
zrealizowania projektów 40 %
oraz aktywności studenta na zajęciach projektowych 10 %.

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać umiejętności posługiwania się komputerem. Elementarne informacje z zakresu programowania. Niezbędna jest również podstawowa wiedza z metrologii, cyfrowego przetwarzania sygnałów i identyfikacji systemów dynamicznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002
2. Kazimierczak W.: Miernictwo teletechniczne. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1971.
3. Kwaśniewski J.: Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None