Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reliability Engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-213-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr inż. Heinrich Małgorzata (heinrich@agh.edu.pl)
dr inż. Jasica Grażyna (jasica@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Bera Piotr (pbera@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze eksploatacji maszyn. BM2A_K07, BM2A_K02, BM2A_K01 Participation in a discussion,
Test
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością. BM2A_U05, BM2A_U07, BM2A_U02 Test
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. BM2A_U21, BM2A_U25, BM2A_U23 Test
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. BM2A_U20, BM2A_U17, BM2A_U10, BM2A_U14 Test
M_U004 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. BM2A_W16, BM2A_W15 Test
M_W002 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. BM2A_W03, BM2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji, potrafi myśleć (interioryzować) w zakresie twórczej działalności w obszarze eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować złożone problemy inżynierskie w tym również zagadnienia nietypowe. Umie oceniać efektywność wprowadzanych zmian i posiada umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i oceniać ich przydatność w działalności inżynierskiej. - + - - - - - - - - -
M_U004 Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Inżynieria niezawodności – wykłady

1. Niezawodność eksploatacyjna złożonych systemów technicznych.
2. Struktury funkcjonalne i niezawodnościowe obiektów technicznych
3. Układy sieciowe i ich niezawodność.
4. Zastosowanie faktoryzacji do oceny niezawodności.
5. Procesy prowadzące do uszkodzeń i awarii.
6. Klasyfikacja i przyczyny powstawania uszkodzeń.
7. Kształtowanie niezawodności obiektów i systemów technicznych.
8. Modele matematyczne dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa uszkodzeń.
9. Procesy stochastyczne w niezawodności.
10. Proces Poissona oraz urodzeń i śmierci.
11. Procesy Markowa.
12. Modelowanie systemowe układów o strukturach nadmiarowych.
13. Dobór poziomu nadmiarowości w aspekcie wymaganej niezawodności.
14. Modele symulacyjne oceny niezawodności.
15. Zapewnienie jakości eksploatacyjnej obiektów technicznych.

Auditorium classes:
Inżynieria niezawodności – ćwiczenia

1, 2. Analiza niezawodności metodą modułów przejść.
3. Model symulacyjny wyznaczania niezawodności układów o strukturze progowej typu KzN.
4. Optymalizacja niezawodności układów nadmiarowych.
5. Ocena efektywności rezerwowania.
6, 7. Model oceny niezawodności układu o złożonej strukturze niezawodnościowej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.
8. Algorytm faktoryzacji.
9. Statystyczna kontroli jakości procesu produkcyjnego – przykład praktyczny.
10. Kształtowanie i ocena niezawodności obiektu technicznego w fazie projektowania.
11. Ocena jakości i niezawodności procesu produkcyjnego w ujęciu statystycznym.
12. Analiza przyczynowo-skutkowa – diagram Ishikawy – w ocenie niezawodności produktów.
13. Przykład zastosowania sieci neuronowych do oceny niezawodności.
14. Niezawodność w kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń.
15. Zaliczenie ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie pisemne i ustna rozmowa.

Prerequisites and additional requirements:

Przygotowanie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz z eksploatacji maszyn ze szczególnym uwzględnieniem aspektów niezawodnościowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Rozprawy, Monografie, z. 34, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
4. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności. Tom 1, 2. Wydawnictwo ZETOM, Warszawa 1992.
5. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
6. PN-EN ISO 9001: 2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zalecana obecność na wykładach i obowiązkowa na ćwiczeniach.