Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-304-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Zimny Jacek (zimny@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. BM2A_K02, BM2A_K05, BM2A_K03 Diploma thesis
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji oraz podejmowania decyzji w obszarze szeroko pojętych problemów inżynierii mechanicznej BM2A_K01, BM2A_K03 Diploma thesis
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. BM2A_U13, BM2A_U09, BM2A_U11, BM2A_U02, BM2A_U05, BM2A_U16, BM2A_U06, BM2A_U01, BM2A_U07 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
M_U002 Student zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U03, BM2A_U21, BM2A_U05, BM2A_U06, BM2A_U18, BM2A_U01 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. BM2A_W12, BM2A_W16, BM2A_W03, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W07, BM2A_W13, BM2A_W09, BM2A_W15, BM2A_W04 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. - - - - - - - - - + -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji oraz podejmowania decyzji w obszarze szeroko pojętych problemów inżynierii mechanicznej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

- Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, budowy modeli obliczeniowych, planowania pomiarów i obliczeń.
- Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania zadań związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Magisterska praca dyplomowa powinna cechować się oryginalnością prezentowanego zadania. Dokumentacja pracy powinna się składać z:
- Części początkowej – obejmującej stronę tytułową dokumentacji, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu, recenzje, ew. podziękowania, spis treści.
- Wstępu – stanowiącego krótkie (2-3 stronicowe) wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy.
- Celu i zakresu pracy.
- Części analitycznej – będącej wprowadzeniem w problematykę, analizą źródeł literaturowych z zakresu badanego zagadnienia, przeglądem możliwych rozwiązań, ich zalet i wad w kontekście postawionego problemu oraz przegląd i uzasadnienie wyboru narzędzi (np. pomiarowych, programistycznych) wykorzystywanych podczas realizacji pracy.
- Części syntetycznej – stanowiącej opis przyjętych rozwiązań oraz uzasadnienie ich wyboru.
- Części weryfikacyjnej – opisującej metodykę i ocenę poprawności przyjętego rozwiązania oraz zestawienie ilościowe najważniejszych rezultatów wraz z wnioskami.
- Zakończenia (podsumowanie, wnioski) – będącego krótkim podsumowaniem realizacji pracy i rozwiązywanego problemu badawczego. Zakończenie powinno zawierać: prezentację wniosków, odniesienie do poszczególnych rozdziałów pracy a także wskazanie na ewentualne rekomendowane kierunki dalszych prac nad podjętym zagadnieniem badawczym.
- Bibliografii – zawierającej zbiór wszystkich cytowanych publikacji w kolejności cytowania w formacie opisanym w rozdziale.
- Załączników – będących zbiorem materiałów, do których autor odwołuje się w pracy, a które z uwagi na ich obszerność zakłóciłyby przejrzystość wywodu (zdjęcia, specyfikacje oprogramowania i przyrządów pomiarowych, dokładne obliczenia, dane źródłowe, instrukcje instalacji i uruchomienia oprogramowania itp.).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 580 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Contact hours 30 h
Diploma thesis preparation 300 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 200 h
Preparation for classes 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny recenzenta.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone z wynikiem pozytywnym wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Proces dyplomowania, którego elementem jest wykonanie pracy dyplomowej,
jest opisany w Regulaminie Studiów AGH oraz w odpowiednich Uchwałach Rady Wydziału IMiR
(dostęp na stronie www.imir.agh.edu.pl).