Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-306-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów BM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego sygnałów BM2A_U11 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z cyfrowego przetwarzania sygnałów Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna i rozumie budowę systemów wykorzystywanych do cyfrowego przetwarzania sygnałów BM2A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego sygnałów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z cyfrowego przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie budowę systemów wykorzystywanych do cyfrowego przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Sygnały i ich parametry

  Pojęcia podstawowe. Klasyfikacja sygnałów.Sygnały deterministyczne. Parametry sygnałów.Sygnały zespolone. Funkcja korelacji własnej i wzajemnej. Splot sygnałów.

 2. Szereg Fouriera i całkowe przekształcenie Fouriera

  Ortogonalne funkcje bazowe. Harmonoczne zespolone i rzeczywiste funkcje bazowe. Dyskterne przekształcenia Fouriera.
  Definicje i podstawowe własności. Transformacja Fouriera wybranych sygnałów. Widmo iloczynu i splotu dwóch sygnałów. Twierdzenie o próbkowaniu.

 3. Układy analogowe

  Analogowe układy LTI.Transmitancja układu analogowego, zera i bieguny.Przekszatałcenia Laplace’a, transmitancja Laplace’a. Wykresy Bodego. Złożone układy analogowe LTI.

 4. Analogowe filtry Butterwortha i Czebyszewa

  Zasady projektowania filtrów analogowych. Filtr Butterwortha. Filtr Czebyszewa I i II typu.

 5. Dyskretyzacja sygnałów analogowych

  Podstawy. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.

 6. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych.

  Widmo Fouriera sygnałów dyskretnych. Szereg Fouriera.

 7. Układy dyskretne

  Układy dyskretne LTI. Transformacja Z. Odwrotna transformacja Z. Właściwości transformacji Z. Transmitancja układów dyskretnych. Przykłady projektowania układów dyskretnych metodą “zer i biegunów”.Splot liniowy i kołowy.

 8. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych

  Wymagania stawiane filtrom cyfrowym. Metoda Yule’a-Walkera. Metoda niezmienności odpowiedzi impuloswej. Metoda transformacji biliniowej.

 9. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych

  Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Metoda optymalizacji średnikowadratowej. Metoda aproksymacji Czebyszewa.Metoda okien.Filtry specjalne.

 10. Filtry adaptacyjne

  Podstawy filtracji adaptacyjnej. Filtracja optymalna – filtr Wienera. Gradientowe filtry adaptacyjne. Filtry adaptacyjne LMS, RLS, NLMS.

 11. Metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów

  Problem analizy czasowo-częstotliwościowej.Transformacja Gabora.Krótkookresowa transformacja Fouriera. Transformacja falkowa.

 12. Podstawy analizy i przetwarzania sygnałów dwuwymiarowych

  Wprowadzenie do 2D i 3D. Dyskretna transformacja Fouriera i kosinusowa. Filtracja 2D. Splot 2D. Projektowanie filtrów 2D. Transformacja Falkowa 2D. Przykłady zastosowań.

 13. Wybrane platformy DSP
Laboratory classes:
 1. Sygnały i ich parametry.
 2. Transformacja Fouriera wybranych sygnałów.
 3. Projektowanie prostych i złożonych układów analogowych.
 4. Projektowanie analogowych filtrów Butterwortha i Czebyszewa.
 5. Projektowanie prostych i złożonych układów dyskretnych.
 6. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych.
 7. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych.
 8. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych.
 9. Projektowanie filtrów adaptacyjnych.
 10. Metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów.
 11. Podstawy analizy i przetwarzania sygnałów dwuwymiarowych.
 12. Implementacje algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów na wybrane platformy DSP
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aktywność studentów na zajęciach laboratoryjnych – 10 %
Zaliczenie laboratorium – 40 %
Kolokwium zaliczeniowe 50 %
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość i umiejętność posługiwania się środowiskiem inżynierskim MATLAB

Recommended literature and teaching resources:

1. Białasiewicz J.T.: Falki i aproksymacje. Warszawa WNT 2000.
2. Lyons R.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Warszawa WKŁ 2001.
3. Oppenheim A.V, Schafer R.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Warszawa WNT 1982.
4. Papoulis A.: Obwody i układy. Warszawa WKŁ 1988.
5. Rutkowski L.: Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów.
WNT, Warszawa 1994.
6. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. Warszawa WKŁ 1990.
7. Widrow B., Stearns S.: Adaptive signal processing. Enlewood Cliffs.
Prentice Hall 1985.
8. Wojtkiewicz A.: Elementy syntezy filtrów cyfrowych. Warszawa WNT 1984.
9. Zieliński T.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Warszawa WKŁ 2002.
10.Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.Od teorii do zastosowań.
Warszawa WKŁ 2007.
11.Wykłady z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. CIESIELKA W.: A multi-channel system for sound control in the open space. Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 4 s. 559–577. — Bibliogr. s. 423–425
2. CIESIELKA W.: Computer modelling of the systems for sound control in the open space. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.
3. CIESIELKA W.: Active noise reduction system. Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 2 s. 205–213. — Bibliogr. s. 212–213. — XIV International Conference Noise Control’07 : June 3–6, 2007, Elbląg / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007
4. CIESIELKA W.: Spatial equalization of selected sound source by digital inverse filtering. Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 4 Suppl. s. 203–212. — Bibliogr. s. 212. — 54th Open Seminar on Acoustics – OSA 2007 : September 10–14, 2007 Przemyśl, Poland. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics : Polish Acoustical Society, 2007
5. CIESIELKA W., Gołaś A.: control of sound by means of digital equalizers. Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 1 s. 89–97. — Bibliogr. s. 97
6.CIESIELKA W., Gołaś A.: An adaptive, active noise reduction system in closed space Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 2 s. 179–192. — Bibliogr. s. 191–192
7. Gołaś A.,Suder-Dębska K.,CIESIELKA W., Filipek R.: Verification of inverse image source method applied for acoustic field creation in open area / Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2011 vol. 119 no. 6–A: Acoustic and biomedical engineering, s. 966–971. — Bibliogr. s. 971
8. CIESIELKA W., Filipek R.: Multi-channel sound synthesis system in open area : a case study with the use of FEM. Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2014 vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. A-88–A-92. — Bibliogr. s. A-92
9. CIESIELKA W., Gołaś A., Chmielowski Ł.: The dispersed monitoring system of acoustic climate with the use of ZigBee modules W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], 2014 + CD. — S. 266–267. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Summ.
10. Śliwinski M., Witold Żywiec W., CIESIELKA W., Gołaś A.: System wbudowany dedykowany dla „inteligentnego budynku” wykorzystujący układ FPGA — The embedded system as a smart building control unit using FPGA Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 4, s. 233–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.
11. Żywiec W., Śliwinski M.,CIESIELKA W.,Gołaś A.: Prototyp stacji monitoringu klimatu akustycznego wykorzystujący układ FPGA — The prototype of an acoustic climate monitoring system based on FPGA. Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 10, s. 836–839. — Bibliogr. s. 839, Streszcz., Abstr.
12. Kościuszko P.,CIESIELKA W., Gołaś A.: Badanie elektroencefalograficzne wybranych reakcji ośrodków mózgowych spowodowanych efektem otwarcia oczu — Electroencephalographic research of selected reaction centers of the brain caused by an eye-opening effect. Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2014 vol. 20 nr 3, s. 144–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.
13. Jaszczur M., CIESIELKA W.: Wykorzystanie pakietu MATLAB do analizy i przetwarzania obrazów w technologii 3D — 3D image processing and analysis using MATLAB Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2011 nr 23, s. 111–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLVIII sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka KURCZA i Andrzeja GOŁDASZA. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011
14. Rapta M., CIESIELKA W.: Inteligentny system rozpoznawania odcisków palców — Intelligent fingerprint recognition system Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej
15. Gad K., Kiełbasa T., CIESIELKA W., Dudek P.: Projekt oraz realizacja drukarki 3D pracującej w technologii FDM — Project and realisation of FDM 3D printer. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej
16. Łuszczek Ł., CIESIELKA W.: Identyfikacja sygnałów encefalograficznych (EEG) za pomocą sieci neuronowej — Identification of EEG signals using neural network / // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

Additional information:

None