Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe przetwarzanie obrazów
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-307-II-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w inżynierii mechanicznej
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów BM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego obrazów BM2A_U11 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze komputerowej analizy i przetwarzania obrazów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania obrazów cyfrowych BM2A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
M_K002 ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego obrazów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze komputerowej analizy i przetwarzania obrazów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania obrazów cyfrowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Metody pozyskiwania obrazów cyfrowych

  Struktura obrazów cyfrowych.Zasady tworzenia obrazu cyfrowego.Urządzenia do wprowadzania obrazu.

 2. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych

  Podstawy dyskretyzacji obrazów: kwantyzacja, dyskretyzacja.Rozdzielczość przestrzenna obrazu. Rozdzielczość barwna obrazu.

 3. Przekształcenia geometryczne obrazu

  Przekształenia geometryczne: przesunięcia, obroty, odbicia, transformacje geometrii obrazu.

 4. Przekształcenia punktowe obrazu

  Przekształcenia arytmetyczne. Liniowe i nieliniowe przekształcenie obrazu. Normalizacja obrazu. Wyrównywanie histogramu. Binearyzacja obrazu z różnymi progami. Przekształcenia bazujące na przetwarzaniu pojedynczych punktów.

 5. Kontekstowa filtracja obrazu

  Operacje arytmetyczne. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie obrazów. Liniowa kombinacja i nakłądanie obrazów na siebie. Eksteremum z dwóch obrazów. Operacje logiczne: NOT,AND,OR,XOR,SUB.

 6. Transformacja Fouriera dla obrazów cyfrowych

  Transformacja Fouriera dla sygnałów jednowymiarowych i dla obrazów. Filtracja obrazów. Odpowiedź impulsowa filtru. Filtracja splotowa. Filtracja odwrotna.

 7. Przekształcenia morfologiczne obrazów

  Typow przekształcenia morfologiczne: erozja, dylatacja, otwarcie, zamknięcie, detekcja ekstermów, ścienianie. Wyznaczanie centroidów.Złożone przekształcenia morfologiczne.

 8. Analiza obrazu

  Techniki segmentacji i indeksacji obrazu. Pomiary parametrów obiektów na obrazach: liczebność, pole powierzchni, długości krawędzi, długości rzutów, średnice Fereta, momenty bezwładności. Współczynniki kształtu. Wykrywanie obiektów ruchomych.

Laboratory classes:
 1. Pozyskiwania obrazów cyfrowych
 2. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych
 3. Przekształcenia geometryczne obrazu
 4. Przekształcenia punktowe obrazów
 5. Przetwarzanie dwóch obrazów
 6. Kontekstowa filtracja obrazu
 7. Transformacja Fouriera dla obrazów cyfrowych
 8. Przekształcenia morfologiczne
 9. Analiza obrazów
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in laboratory classes 10 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aktywność studentów na zajęciach laboratoryjnych – 10 %
Zaliczenie laboratorium – 40 %
Kolokwium zaliczeniowe 50 %

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość i umiejętność posługiwania się środowiskiem inżynierskim MATLAB

Recommended literature and teaching resources:

1. Malina W., Smiatacz M.: Metody cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów.
Wydawnictwo Exit. Warszawa 2004.
2. Oppenheim A.V, Schafer R.W. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Warszawa WNT 1982.
2. Szabatin J. Podstawy teorii sygnałów. Warszawa WKŁ 1990.
3. Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów.
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. Kraków 1997
4. Wróbel Z.,Koprowski R.: Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie
Matlab.Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. Warszawa 2008.
5. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.Od teorii do zastosowań.
Warszawa WKŁ 2007.
6. Wykłady z Komputerowego Przetwarzania Obrazów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None