Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odnawialne zasoby i źródła energii
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-312-SE-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Zimny Jacek (zimny@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Zimny Jacek (zimny@agh.edu.pl)
dr inż. Szczotka Krzysztof (szczotka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w aspekcie etycznym, humanistycznym, ekonomicznym i ekologicznym. BM2A_U14 Activity during classes,
Involvement in teamwork,
Project
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych tak na studiach stacjonarnych jaki i możliwych poźniejszych formach kształcenia (studia podyplomowe, studia doktoranckie). BM2A_K06, BM2A_K01 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy. BM2A_K06 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury światowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać analizy wariantowej, selekcji i interpretacji oraz formułować problemy badawcze i proponować metody ich rozwiązań. BM2A_U23 Activity during classes,
Test,
Involvement in teamwork
M_U002 Jest przygotowany w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów opartych na odnawialnych zasobach i źródłach energii; kierowania i rozwijania produkcji w małych firmach MŚP, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi o różnej skali mocy energetycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (OŹE). BM2A_U25, BM2A_U19 Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_U003 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów energetycznych w skali mikro i makro (MW) z wykorzystaniem metod numerycznych i wspomagania projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem tematycznych światowych baz danych oraz międzynarodowych e-platform informatycznych m. in. RETScreen International. BM2A_U18, BM2A_U20 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metodologii i praktyki oceny zasobów energetycznych, kierunków rozwoju zastosowań technologii proekologicznych w UE i PL (energii geotermicznej, techniki solarnej, energii wody, wiatru, wykorzystania pomp ciepła, energii biomasy). BM2A_W14 Activity during classes,
Test
M_W002 Posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę ogólną związaną z inżynierią systemów proekologicznych w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, oraz systemów wytwarzania energii ze źródeł proekologicznych. Activity during classes,
Test
M_W003 Posiada specjalistyczną wiedzę praktyczną dotyczącą metod komputerowych w projektowaniu: inżynierskim, systemów wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń energetyki odnawialnej. BM2A_W17 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w aspekcie etycznym, humanistycznym, ekonomicznym i ekologicznym. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych tak na studiach stacjonarnych jaki i możliwych poźniejszych formach kształcenia (studia podyplomowe, studia doktoranckie). - - + - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury światowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać analizy wariantowej, selekcji i interpretacji oraz formułować problemy badawcze i proponować metody ich rozwiązań. + - - - - - - - - - -
M_U002 Jest przygotowany w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów opartych na odnawialnych zasobach i źródłach energii; kierowania i rozwijania produkcji w małych firmach MŚP, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi o różnej skali mocy energetycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (OŹE). - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów energetycznych w skali mikro i makro (MW) z wykorzystaniem metod numerycznych i wspomagania projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem tematycznych światowych baz danych oraz międzynarodowych e-platform informatycznych m. in. RETScreen International. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metodologii i praktyki oceny zasobów energetycznych, kierunków rozwoju zastosowań technologii proekologicznych w UE i PL (energii geotermicznej, techniki solarnej, energii wody, wiatru, wykorzystania pomp ciepła, energii biomasy). + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę ogólną związaną z inżynierią systemów proekologicznych w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, oraz systemów wytwarzania energii ze źródeł proekologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada specjalistyczną wiedzę praktyczną dotyczącą metod komputerowych w projektowaniu: inżynierskim, systemów wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń energetyki odnawialnej. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Energia wiatrowa

  Możliwości wykorzystania energii wiatru, ocena zasobów energii wiatru. Aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania energiiwiatru. Kierunki rozwoju zastosowań urządzeń energetyki wiatru. Sztuka inwestowania w elektrownie wiatrowe. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 2. Energia biomasy

  Możliwości wykorzystania energii biomasy, biogazu i biopaliw; ocena zasobów energetycznych. Kierunki rozwoju zastosowań w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Urządzenia i systemy energetyki biomasy, biogazu, biopaliw. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 3. Aspekty ekonomiczno-prawne

  Aspekty ekonomiczne, techniczne i ekologiczne w zakresierozwoju energetyki zasobów odnawialnych w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju urządzeń energetyki odnawialnej w świetle wytycznych Unii Europejskiej. Ochrona środowiska, ekorozwój, niezależność energetyczna. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 4. Pompy ciepła

  Możliwości wykorzystania pomp ciepła,systematyka, zakres zastosowania. Kierunki rozwoju zastosowań absorbcyjnych i sprężarkowych pomp ciepła. Urządzenia i systemy grzewcze i chłodnicze z pompami ciepła. Układy hybrydowe samowystarczalne energetycznie w budownictwie niskoenergetycznym. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 5. Energia wodna

  Możliwości wykorzystania energii wody, ocena zasobów energetycznych. Kierunki rozwoju zastosowań urządzeń energetyki wodnej. Urządzenia i systemy energetyki wodnej. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 6. Energia słoneczna

  Możliwości wykorzystania energii słonecznej; ocena zasobów promieniowania słonecznego dla celów grzewczych i wytwarzania energii elektrycznej. Solarne systemy w ogrzewnictwie. Systemy fotowoltaiczne, kierunki rozwoju zastosowań urządzeń solarnych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 7. Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego człowieka; bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, samowystarczalność energetyczna Polski. Stan prawny.

 8. Energia geotermiczna

  Możliwości wykorzystania energii geotermicznej; ocena zasobów energii gorących wód i skał, geotermia w układach grzewczych oraz wytwarzanie energii elektrycznej, madernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem geotermii, kierunki rozwoju zastosowań geotermii. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

Laboratory classes:
 1. Energia wody

  Rozwiązania techniczne małych elektrowni wodnych (MEW), turbozespoły. Prezentacja programów komputerowych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 2. Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków

  Audyt energetyczny podstawą termomodernizacji obiektów i zamiany ogrzewania ze spalania na ekologicznie czyste. Prezentacja programów komputerowych OZC. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 3. Energia geotermiczna

  Geosynoptyczna ocena efektywności ekonomicznej zakładów geotermicznych. Kaskadowe wykorzystanie energii geotermicznej. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł geotermicznych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 4. Energia słoneczna

  Ocena zasobów helioenergetycznych. Programy komputerowe do projektowania i symulacji układów solarnych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 5. Energia wiatru

  Ocena zasobów i potencjału energetycznego wiatru. Stanowisko do badań warunków pracy elektrowni wiatrowej. Siłownie wiatrowe do napowietrzania i rekultywacji zbiorników wodnych. Prezentacja programów komputerowych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 6. Pompy ciepła

  Wpływ parametrów pomp ciepła na efektywność energetyczną ogrzewania. Samowystarczalne systemy grzewcze. Prezentacja programów komputerowych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładów = ocena średnia z zaliczeń ośmiu bloków tematycznych.
Ocena z laboratoriów = ocena z projektu dotyczącego konkretnej ekotechnologii.
Ocena końcowa = ocena średnia z zaliczeń wykładów i laboratoriów.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Gumuła S.: Energetyka wiatrowa, AGH, Kraków 2006
Kaiser H.: Wykorzystanie energii słonecznej. Wydawnictwo, AGH, Kraków 1995.
Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa, 2006.
Michałowski S., Plutecki J.: Energetyka wodna, WNT, Warszawa 2005.
Rubik M.: Pompy ciepła. Poradnik , Instal, Warszawa, 2006.
Rubik M.: Pompy ciepła w geotermii niskotemperaturowej. Multico, Warszawa, 2011.
Sobański R: Jak pozyskać ciepło z ziemi, Instal, Warszawa 2000.
Zimny J.: Odnawialne źródła energiiw budownictwie niskoenergetycznym, Kraków-Warszawa, 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na wszystkich zajęciach (wykłady i laboratoria) wymagana jest obecność.