Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-302-SW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje do zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi BM2A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne BM2A_U06 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji BM2A_W13 Activity during classes,
Test results
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa BM2A_W13 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje do zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - + - - - - -
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Zarządzanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie.Ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem.

 2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

  Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Systemowe spojrzenie na organizacje komercyjną w otoczeniu. Model łańcucha wartości, organizacja procesowa
  i sieciowa.

 3. Rozwój organizacji i ewolucja struktur organizacyjnych

  Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych. Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie uczestników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady.

 4. Model procesu zarządzania

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych.

 5. Planowanie i strategia przedsiębiorstwa

  Planowanie w zmiennym otoczeniu z zachowaniem ciągłości, i elastyczności systemu planowania w przedsiębiorstwie. Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – pod planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

55% kolokwium zaliczeniowe z wykładu + 45% ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

Recommended literature and teaching resources:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
3. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
2007
5. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
6. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None