Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Course of study:
2015/2016
Code:
RBM-2-102-KW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cieplok Grzegorz (cieplok@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania BM2A_K02, BM2A_K01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych BM2A_U03, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD BM2A_U03, BM2A_U02, BM2A_U18 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W02, BM2A_W07, BM2A_W04 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W07, BM2A_W17, BM2A_W04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Elementy metodycznego procesu projektowo – konstrukcyjnego 2 godz.
Modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne 3 godz.
Modelowanie układów poddanych działaniu statycznych obciążeń mechanicznych. Modelowanie układów poddanych obciążeniom cieplnym i mechanicznym w warunkach nieustalonych- 2 godz..
Modelowanie układów kinetostatycznych , poddanych działaniu sił masowych – 2 godz.
Metoda elementów skończonych w konstruowaniu elementów maszyn. 2 godz.
Procesy stochastyczne. Wprowadzenie do symulacji komputerowej. 2 godz.
Metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych. 2 godz.
Aprioryczna ocena trwałości i niezawodności elementów maszyn z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 2 godz
Modele strukturalne łożysk ślizgowych. Modelowanie fizyczne łożysk ślizgowych. Rozwinięty warunek tarcia płynnego – 2 godz..
Modelowanie matematyczne łożysk hydrodynamicznych. Szczególne postacie równania Reynoldsa. Modele matematyczne dla nieodkształcalnych elementów ograniczających hydrostatyczną szczelinę smarową – 2 godz..
Adaptacja równania Hagena Poiseulle’a . Unormowana metodyka obliczeń łożysk hydrodynamicznych. Przepływ hydromagnetyczny cieczy lepkiej – 2 godz..
Prognozowanie trwałości i niezawodności łożysk ślizgowych o tarciu mieszanym i płynnym. 3 godz.
Parametryzacja konstrukcji. 2 godz
Struktura i zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowych. 3 godz.
Szybkie tworzenie prototypu. Budowa obiektów z tworzyw, proszków, wosku formierskiego, papieru. Drukarki i skanery 3D. 4 godz
Modelowanie bryłowe. 2 godz.
Modelowanie układów mechanicznych poddanych obciążeniom dynamicznym -5 godz.

Laboratory classes:
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Modelowanie fizyczne i matematyczne obiektów technicznych.4 godz.
Zastosowanie pakietu Math-CAD w modelowaniu. 4 godz.
Realizacja procesu symulacji komputerowej na modelach stochastycznych dla wybranych elementów maszynowych. 6 godz.
Parametryzacji konstrukcji i jej zastosowanie w powstawaniu optymalnej konstrukcji. 4 godz.
Zastosowanie pakietu Pro/DESKTOP w symulacji. 2 godz.
Modelowanie bryłowe jako element procesu rapid prototyping. 4 godz.
MES w projektowaniu maszyn. 6 godz.
Modelowanie łożysk hydrostatycznych w oparciu o równanie Hagena Poiseulle’a – 5 godz.
Modelowanie hydrodynamicznego łożyska ślizgowego z wykorzystaniem numerycznego rozwiązania równania Reynoldsa – 5 godz.
Analiza porównawcza stanu naprężeń w układach mechanicznych wyznaczonego na podstawie uproszczonego modelu fizycznego oraz na podstawie modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych – 5 godz..
Analiza porównawcza naprężeń w sprężynach śrubowych o zwojach końcowych zamkniętych. Analiza naprężeń termicznych i mechanicznych w połączeniu skurczowym w warunkach nieustalonych. Analiza stanu naprężeń wywołanych siłami masowymi w ruchomym układzie mechanicznym – 5 godz..
Analiza stanu naprężeń wywołanych obciążeniami dynamicznymi – 10 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in laboratory classes 45 h
Participation in lectures 45 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą Oceny końcowej jest ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, która może być skorygowana o 0,5 stopnia w zależności od aktywności na wykładach. Aktywność jest weryfikowana w trakcie pisemnego kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość pakietu MS OFFICE

Recommended literature and teaching resources:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New York 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None