Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourism and didactic in protected areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-106-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować sposoby zagospodarowania turystycznego i dydaktycznego obszarów chronionych OS2A_U20, OS2A_U03 Examination
M_U002 Potrafi opracować projekt ścieżki dydaktycznej OS2A_U03 Test
M_U003 Posrafi oceniać skutki ekonomiczne rozwoju turystyki w obszarach chronionych OS2A_U19 Test
Knowledge
M_W001 Zna znaczenie obiektów chronionych OS2A_W01 Test
M_W002 Zna ograniczenia ruchu turystycznego w obiektach chronionych OS2A_W06 Test
M_W003 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_W08, OS2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować sposoby zagospodarowania turystycznego i dydaktycznego obszarów chronionych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować projekt ścieżki dydaktycznej - + - - - - - - - - -
M_U003 Posrafi oceniać skutki ekonomiczne rozwoju turystyki w obszarach chronionych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna znaczenie obiektów chronionych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ograniczenia ruchu turystycznego w obiektach chronionych + + - - - - - - - - -
M_W003 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Charakterystyka obszarów chronionych pod kątem ich uprzystępnienia: merytorycznego, dydaktycznego i komunikacyjnego (2h).
2.Zakazy i nakazy wynikające z planów ochrony i obowiązującego prawodawstwa. Waloryzacja przyrody ożywionej i nieożywionej. (2h).
3.Pojemność turystyczna w obszarach chronionych. Monitoring zmian środowiska przyrodniczego (2h).
4.Antropopresja jako wynik turystycznego wykorzystywania obszarów cennych przyrodniczo (3h).
5.Analiza turystycznego zagospodarowania obiektów chronionych (3h).
6. Infrastruktura turystyczna i dydaktyczna w obszarach chronionych (3h)

Auditorium classes:

7.Formy uprzystępniania dydaktycznego poszczególnych elementów obszarów chronionych (5h).
8.Ekspozycje muzealne – ich rola w poznawaniu zasobów przyrodniczych (2h).
9.Rola obszarów cennych przyrodniczo w edukacji dzieci i młodzieży (2h).
10.Przykłady turystycznego i dydaktycznego wykorzystania obiektów chronionych (6 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego obejmującego materiał wykładów i ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy ochrony przyrody

Recommended literature and teaching resources:

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Staniewska-Zątek W. 2007. Turystyka a przyroda i jej ochrona . Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Zaręba D. 2000. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None