Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Land development and rehabilitation
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-109-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji OS2A_K09 Activity during classes
M_K002 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania OS2A_K01 Test
Skills
M_U001 Umie dokonać określenia stopnia degradacji gruntu wymagającego rekultywacji i umie wskazać metody rewitalizacji obszarów występowania zdegradowanych gruntów OS2A_U02 Test
M_U002 Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację OS2A_U02, OS2A_U07 Project
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo etapy likwidacji zakładu górniczego i czynniki warunkujące jego późniejsze wykorzystanie. OS2A_W03, OS2A_W17 Activity during classes
M_W002 ma podstawową wiedzę o przekształceniach środowiska i ich dynamice. Zna źródła informacji o szkodach górniczych. OS2A_W04 Test
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach określenia przydatności terenów do rekultywacji i wykorzystania OS2A_W04 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji + + - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dokonać określenia stopnia degradacji gruntu wymagającego rekultywacji i umie wskazać metody rewitalizacji obszarów występowania zdegradowanych gruntów + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółowo etapy likwidacji zakładu górniczego i czynniki warunkujące jego późniejsze wykorzystanie. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o przekształceniach środowiska i ich dynamice. Zna źródła informacji o szkodach górniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach określenia przydatności terenów do rekultywacji i wykorzystania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Koszty budowy, ruchu i likwidacji zakładu górniczego. Likwidacja zakładu górniczego: umocowania prawne, plan ruchu, aspekty finansowe. Etapy działań likwidacyjnych, kompetencje. Problemy ujawnione w doświadczenia krajowych i zagranicznych. Gospodarka nadkładem. Stosunki wodne. Rekultywacja techniczna wyrobisk. Alternatywne kierunki zagospodarowania i kryteria wyboru. OOS. Tendencje. Finansowanie.
Rekultywacja biologiczna: ocena przydatności i klasyfikacja rekultywacyjna gruntów. Gleby, procesy glebotwórcze, klasyfikacja gleb i nieużytków, mapy glebowo-rolnicze. Wody glebowe, zwalczanie zasolenia i zakwaszenia. Neutralizatory i nawozy. Toksyczność gleb, mapy geochemiczne i normy użytkowania.
Ekosystemy leśne, naturalna sukcesja roślinności, obudowa biologiczna terenów rekultywowanych, klasyfikacja lasów, mapy leśne.
Ekosystemy limniczny i łęgowy. Rekultywacja wodna i zróżnicowanie wymagań użytkowników. Problemy wypłycania i oczyszczania zbiorników. Znaczenie obszarów podmokłych i ich kształtowanie.
Pomniki i stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Kształtowanie krajobrazu w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Projektowanie parków rekreacyjnych i geologicznych ścieżek dydaktycznych.
Składowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych i monitoring. Ocena szkodliwości starych składowisk i terenów poprzemysłowych. Sanacja i etapowanie badań. Muzea historii kul-tury technicznej. Inne możliwości użytkowania terenów pogórniczych. Wielokrotna zmiana sposobu użytkowania przed ostatecznym przeznaczeniem. Systemy informacji o terenach górniczych

Auditorium classes:

Opracowanie wstępnego projektu ukształtowania rzeźby składowiska skał nadkładu, projektowanie rekultywacji biologicznej i zagospodarowania docelowego i dyskusja indywidualnych projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu 50% + praca pisemna 50%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Pietrzyk-Sokulska E., 2004, Minimalizacja skutków środowiskowych pozyskiwania zwięzłych surowców skalnych – studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. PAN.
Malewski J. (red.) Zagospodarowanie wyrobisk. Politechnika Wrocławska 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None