Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
World geological heritage
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-110-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej OS2A_K04, OS2A_K07 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego OS2A_U06 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej OS2A_U09 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej OS2A_W04, OS2A_W01 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
M_W002 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej OS2A_W04, OS2A_W01 Activity during classes,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej - - - - - - - + - - -
M_W002 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 56 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest wystawiana na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w pracach terenowych oraz sprawozdania z praktyki

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość elemntów nauk o srodowisku
Znajomość podstaw ochrony przyrody
Wiedza z zakresu geologii regionalnej, historycznej, sedymentologii i geomorfologii

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Słomka, T., Doktor, M., Joniec, A., Kicińska-Świderska, A. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków

Kozłowski S. (red.), 1998: Ochrona litosfery. PIG, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None