Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody datowań radiometrycznych
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-202-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie metody do datowania konkretnych obiektów OS2A_U03 Test
M_U002 Potrafi skalibrować wyniki datowań radiowęglowych OS2A_U08 Project
M_U003 Potrafi ocenić wartość uzyskanych wyników oraz ich potencjalne znaczenie OS2A_U10, OS2A_U16 Project
Knowledge
M_W001 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, które mogą być wykorzystywane do datowania OS2A_W01 Test
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod datowania, wykorzystywanych w archeologii i geologii OS2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie metody do datowania konkretnych obiektów - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skalibrować wyniki datowań radiowęglowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić wartość uzyskanych wyników oraz ich potencjalne znaczenie + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, które mogą być wykorzystywane do datowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod datowania, wykorzystywanych w archeologii i geologii + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy chronometrii izotopowej i podział metod datowania.
Datowanie na podstawie rozpadu promieniotwórczego.
Datowanie na podstawie własności dozymetrycznych.
Techniki datowania radiowęglowego(GPC, LSC, AMS).
Datowanie termoluminescencyjne i OSL oraz datowanie metodą: K-Ar, Ar-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th, 210Pb i ich zastosowania.

Project classes:

Pobieranie próbek, przydatność różnych materiałów do datowania, dokładność datowania. Krzywa kalibracyjna i kalibracja konwencjonalnych dat radiowęglowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 5 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Srednia z oceny projektu, kolokwium z ćwiczeń i testu z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs fizyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

Dickin A. P., 1995. Radiogenic Isotope Geology. CambridgeUniversity Press
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd. Wyd. PAE, Warszawa
Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., [red.] 1995. Badania osadów czwartorzędowych. W GiSR UW Warszawa.
Walanus A., Goslar T., 2009. Datowanie radiowęglowe. Wyd. AGH Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None