Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnics in environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-204-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje OS2A_K09, OS2A_K03, OS2A_K06 Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować, zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badń laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu OS2A_U17, OS2A_U07, OS2A_U20, OS2A_U03 Test
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich, potrafi integrowac pozyskane informacje OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe metody i techniki stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego OS2A_W12, OS2A_W04, OS2A_W08 Test
M_W002 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a także ich zakresu OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W13 Test
M_W003 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów OS2A_W02, OS2A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować, zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badń laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich, potrafi integrowac pozyskane informacje - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe metody i techniki stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a także ich zakresu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych.
Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia.
Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych.
Główne rodzaje oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i systematyka geotechnicznych sposobów zapobiegania ich szkodliwym skutkom.
Geotechniczne problemy gromadzenia gruntów antropogenicznych 9odpady komunalne, grunty nasypowe, odpady kopalniane,żużle, grunty namywane, popioły, szlamy, fosfogipsy itp.)
Inżynierskie wykorzystanie grumtów antropogenicznych.
Geotechniczne aspekty wyboru lokalizacji składowisk odpadów.
Sposoby budowy składowisk odpadów jako budowli ziemnych, zabezpieczenie podłoża przed szkodliwym oddziaływaniem składowisk, izolacje mineralne i mineralno-syntetyczne, użycie odpadów przemysłowych jako barier uszczelniających
Geotechniczne problemy budowy zapór i obwałowań ziemnych dla zbiorników wód i odpadów płynnych, dobór materiału, zasady budowy, ekrany iłowe, geomembrany, ścianki szczelne.

Auditorium classes:

Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice

Project classes:

Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 60% oceny kolokwium zaliczniowego z wykładów + 40% oceny z prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

zaznajomienie się z prawnymi aspektami polityki ochrony środowiska zamieszczonymi na stronach: www.mos.gov.pl www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. – zarys geotechniki. WKŁ warszawa 2010
Polska norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. – Mechanika gruntów. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 2005
Pisarczyk S. – Geoinżynieria. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 2005
Pisarczyk S. – Elementy budownictwa ochrony środowiska. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 2008
Szymański A. – Mechanika płynów. Wyd. SGGW, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None