Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dendrochronologia i dendroekologia
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-206-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki OS2A_U12, OS2A_U15, OS2A_K02 Report
Skills
M_U001 potrafi makroskopowe zidentyfikować rodzime rodzaje drzew OS2A_U13, OS2A_U07, OS2A_W04 Test
Knowledge
M_W001 zna zasady analizy dendrochronologicznej i potrafi je zastosować w praktyce OS2A_U09, OS2A_W04 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych w dendroekologii OS2A_U05, OS2A_W02 Test,
Report
M_W003 umie zaplanować i wykonać samodzielnie ocenę stanu drzewostanów zagrożonych OS2A_U07, OS2A_W14 Report
M_W004 potrafi analizować wyniki badań i wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie dostępnych danych OS2A_W12, OS2A_W09, OS2A_W11, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi makroskopowe zidentyfikować rodzime rodzaje drzew - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 zna zasady analizy dendrochronologicznej i potrafi je zastosować w praktyce + - - - - - + - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych w dendroekologii + - - - - - + - - - -
M_W003 umie zaplanować i wykonać samodzielnie ocenę stanu drzewostanów zagrożonych + - - - - - + - - - -
M_W004 potrafi analizować wyniki badań i wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie dostępnych danych - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁAD
Biologiczne podstawy dendrochronologii
Pojęcia ogólne i terminologia
Historia badań dendrochronologicznych
Chronologie standardowe, tekonekcja i heterokonekcja
Dokładność datowania dendrochronologicznego
Pobór próbek do badań i ich przydatność
Identyfikacja miejsca pochodzenia drewna
Wtórne użycie drewna
Strategia i warianty badań dendrochronologicznych
Zastosowanie dendrochronologii w geobotanice
Podstawy dendroekologii
Badania drzewostanów zagrożonych przez emisje przemysłowe
Rekonstrukcje warunków środowiskowych na podstawie drewna subfosylnego
Analiza dendrogeomorfologiczna

Practical classes:

ĆWICZENIA
Podstawy budowy drewna i charakterystyka anatomiczna ważniejszych rodzimych rodzajów drzew
Makroskopowe rozpoznawanie drewna
Pobór i preparacja próbek do badań
Podstawowe techniki pomiarów dendrochronologicznych
Wzorzec szkieletowy – metoda i aparat pojęciowy
Zależność przyrostu od klimatu
Dendrochronologiczna ocena kondycji drzewostanów zagrożonych przez emisje przemysłowe
Ocena stopnia adaptacji drzew do warunków miejskich
Monitoring dendrogeomorfologiczny

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i oceny z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy biologii i ekologii

Recommended literature and teaching resources:

Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., [red.] 1995. Badania osadów czwartorzędowych. W GiSR UW Warszawa.
Schweingruber F. H., 1983. Der Jahrring. P. Haupt. Verlag.
Schweiugruber F. H., 1988. Tree-rings. Basic and application in dendrochronology. Reidel.
Zielski A., Krąpiec M., 2004. Dendrochronologia. PWN Warszawa.
Litera uzupełniająca:
Krąpiec M., 1998. Oak dendrochronology of the Neoholocene in Poland. Folia Quaternaria, 69: 5-134, Kraków.
Szychowska-Krąpiec E. 2010. Long-term chronologies of Pine (Pinus sylvestris L.) and fir (Abies alba Mill.) from the Małopolska region and their palaeoclimatic interpretation. Folia Quaternaria, 79, 122 pp., Kraków.
Ważny T., 2001, Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce. Muzeum Archeologiczne Gdańsk.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None