Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer methods in environmental studies
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-207-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U005 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na tworzenie prostych programów komputerowych oraz skryptów wspomagających korzystanie z aplikacji i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska OS2A_U24 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych OS2A_W01 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. OS2A_W09 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych OS2A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U005 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na tworzenie prostych programów komputerowych oraz skryptów wspomagających korzystanie z aplikacji i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. - - + - - - - - - - -
M_W003 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych - - + - - - - - - - -
M_W004 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Charakterystyka danych przestrzennych – zapis w różnych systemach odniesienia
2. Pobieranie próbek i zagadnienia błędów
3. Różne sposoby prezentacji danych
4. Rodzaje analiz przestrzennych
5. Metody analiz statystycznych danych przestrzennych (metody korelacyjne, regresyjne)
6. Metody modelowania i predykcji danych 2D
7. Symulacja i modelowanie danych przestrzennych
8. Ocena jakości uzyskanych wyników

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 45 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej z zakresu I roku studiów Informatyki Stosowanej, podstawowa znajomość systemów GIS

Recommended literature and teaching resources:

1. Houlding S. W., Practical geostatistics : modeling and spatial analysis, Springer, 2000.
2. Haining, R. P. Spatial data analysis : theory and practice, Cambridge University Press, 2004.
3. Schabenberger, O., Gotway , C., A., Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC / Taylor & Francis Group, 2005.
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

Porównanie wybranych metod predykcji szeregów czasowych natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni za pomocą błędów prognoz ex-post — Comparison of selected methods for time series prediction of the intensity of the flow of sewage to treatment with forecasting errors ex-post / Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 217). — ISBN: 978-83-7374-076-1. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

The structure of influent time series in wastewater treatment plants / M. CHUCHRO // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danych — Environmental data analysis using data mining methods / Monika CHUCHRO // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 417–428. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

Additional information:

Wymagane jest by student samodzielne opracował praktyczne realizacje poznanych metod analizy danych z wykorzystaniem wybranego pakietu oprogramowania (co najmniej 6 prostych typów analiz)