Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of bio- and geo diversity
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-208-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_U06, OS2A_U09, OS2A_U03 Examination,
Presentation
M_U002 Zna przykłady form chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu OS2A_U11, OS2A_U09 Presentation
M_U003 Potrafi przygotować proste symulacje komputerowa działania obiektów chronionych OS2A_U24 Presentation
Knowledge
M_W001 ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych OS2A_W07, OS2A_W01, OS2A_W04 Examination
M_W002 Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie bio- i georóznorodności OS2A_W07, OS2A_W02 Examination
M_W003 Zna podstawowe pojęcia bio- i georóżnorodności OS2A_W01 Examination
M_W004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze OS2A_W12, OS2A_W02, OS2A_W11 Examination,
Presentation
M_W005 Ma wiedzę w zakresie planowania badań chemizmu biologii i elementów geomorfologii na obszarach objętych ochroną OS2A_W10 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + + - + - - - - - - -
M_U002 Zna przykłady form chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować proste symulacje komputerowa działania obiektów chronionych - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie bio- i georóznorodności + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia bio- i georóżnorodności + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze + + - + - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę w zakresie planowania badań chemizmu biologii i elementów geomorfologii na obszarach objętych ochroną + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody – historia, dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju. (3h)
2.Zasady tworzenia i działania Listy Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. (3h)
3.Zasady tworzenia i działania Programu Man and the Biosphere. (4h)
4.Inne konwencje i umowy międzynarodowe – zasady tworzenia i działania. (8h)
5.Ochrona różnorodności gatunkowej. (3h)
6.Geoparki – zasady tworzenia i funkcjonowania. (3h)
7.Rozwój gospodarki człowieka a zachowania różnorodności przyrodniczej przeszłość, dzień dzisiejszy i perspektywy. (6h)

Auditorium classes:

1.Prezentacja wybranych geoparków. (2 h)
2.Zagrożone gatunki zwierząt i roślin (1h)
3.Systemy i funkcjonowanie ochrony różnorodności przyrodniczej w wybranych państwach Europy. (6 h)
4.Systemy i funkcjonowanie ochrony różnorodności przyrodniczej w wybranych państwach z poza Europy. (6 h)

Project classes:

1.Prezentacja wybranych obiektów z listy Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. (4h)
2.Prezentacja wybranych obiektów z listy rezerwatów biosfery. (6 h)
3.Prezentacja wybranych obiektów z listy RAMSAR, konwencji HELSIŃSKIEJ i innych umów i konwencji. (5h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu obejmującego zakres wykładów i ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.8)i prezentacji (waga 0.2)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy wiedzy o ochronie przyrody

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red) 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Hammond K. 1994. Conservation of domestic animal diversity:global overview. Guelph,Kanada
Olaczek R. 1994. Problemy ochrony różnorodności biologicznej na poziomie układów ekologicznych. NFOŚ. Warszawa
Gliwicz J. 1994. Konwencja o różnorodności biologicznej: koncepcja, badania, strategia. NFOŚ. Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None