Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental cartography
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-209-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność uzupełniania obserwacji własnych poprzez zbieranie informacji na drodze kontaktów z przedstawicielami administracji terenowej i mieszkańcami obszaru badań. Przy okazji uczy się kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. OS2A_K04, OS2A_K09, OS2A_K03 Project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność zaprojektowania prac kartograficznych, doboru stosownych do celu metod obserwacji, ich udokumentowania i opracowania końcowego (generalizacji wydzieleń, uzupełnienia bazy danych itp) OS2A_U18, OS2A_U10, OS2A_U07, OS2A_U03 Project
M_U002 Student potrafi korzystać z dostępnych baz danych i systemu informacji publicznej OS2A_U06, OS2A_U10 Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania OS2A_W04 Test
M_W002 Student zna kolejne etapy powstawania mapy tematycznej od projektu arkusza przez etap obserwacji terenowych do opracowań końcowych - papierowgo i scyfryzowanego OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zdobywa umiejętność uzupełniania obserwacji własnych poprzez zbieranie informacji na drodze kontaktów z przedstawicielami administracji terenowej i mieszkańcami obszaru badań. Przy okazji uczy się kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność zaprojektowania prac kartograficznych, doboru stosownych do celu metod obserwacji, ich udokumentowania i opracowania końcowego (generalizacji wydzieleń, uzupełnienia bazy danych itp) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z dostępnych baz danych i systemu informacji publicznej + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna kolejne etapy powstawania mapy tematycznej od projektu arkusza przez etap obserwacji terenowych do opracowań końcowych - papierowgo i scyfryzowanego + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Geodezja, kartografia i topografia – podstawowe pojęcia i definicje. Układy odniesienia – sfera (powierzchnia kuli) i elipsoida obrotowa. Sposoby odwzorowania sfery na płaszczyznę. Odwzorowanie kartograficzne elipsoidy obrotowej. Układy współrzędnych na płaszczyźnie.
Mapy tematyczne – geośrodowiskowe, geologiczno-gospodarcze, sozologiczne, geoturystyczne, geochemiczne – zakres tematyczny, metodyka ich wykonywania
Bazy danych środowiskowych – dostepność, sposoby wykorzystania

Project classes:

Ćwiczenia audytoryjne:

Transformacje współrzędnych pomiędzy układami państwowymi (program Transpol) i lokalnymi (metoda punktów dopasowania).

Tworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie wyników pomiarów. Modelowanie powierzchni terenu. Czytanie map topograficznych (poziomicowych) i sytuacyjno – wysokościowych. Wyznaczanie przekrojów morfologicznych z mapy analogowej.

Źródła danych środowiskowych, sposoby ich przetwarzania i odwzorowywania na mapach. Korzystanie z baz danych środowiskowych. Wykonanie uproszczonej mapy geośrodowiskowej na podstawie informacji zebranych z ogólnodosteonych baz danych i systemu informacji publicznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in project classes 42 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa=40% oceny kolokwium zaliczeniowego z tematyki wykładów + 60% ocena projektów

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw kartografii

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja wykonywania Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000
Instrukcja wykonywania Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
Instrukcja wykonywania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None