Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geoparks
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-301-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej OS2A_K04, OS2A_K07 Presentation
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_U06, OS2A_U09, OS2A_U03 Test,
Presentation
M_U002 Potrafi wskazać problemy związane z funkcjonowaniem i tworzeniem geoparków OS2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej OS2A_W01, OS2A_W04 Test
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania geoparków w Polsce i na świecie OS2A_W08 Test
M_W003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory wybrznych geoparków OS2A_W12, OS2A_W02, OS2A_W11 Presentation,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy związane z funkcjonowaniem i tworzeniem geoparków - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania geoparków w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory wybrznych geoparków + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Geoparki – definicje, funkcja potrzeba tworzenia (1 godzina)
Prawne regulacje w zakresie działania i tworzenia geoparków prawo polskie i międzynarodowe) (3 godziny)
EGN – European Geopark Network – rola zadania (1 godzina)
Struktura i funkcjonowanie EGN (2 godziny)
Europejska i światowa sieć geoparków (4 godziny)
Status geoparków w wybranych krajach (2 godziny)
Charakterystyka wybranych geoparków Europy i zasady funkcjonowania geoparków w krajach europejskich (10 godzin)
Charakterystyka wybranych geoparków pozaeuropejskich zasady funkcjonowania geoparków w krajach pozaeuropejskich(7 godzin)

Project classes:

Sieć polskich geoparków – historia tworzenia perspektywy rozwoju (2 godziny)
Charakterystyka geoparków Polski (3 godziny)
Obszary perspektywiczne dla powstawania geoparków w Polsce (6 godzin)
Wykorzystanie geoparków i ich rola (4 godziny)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 14 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z kolokwium zaliczeniowego (80%) i prezentacji (20%)

Prerequisites and additional requirements:

elementy nauk o środowisku
elementy ochrony przyrody

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006: Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54: 36-41; Alexandrowicz Z. 2007: Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG, 425: 19-26; Mityk J. 1986: Geografia fizyczna części świata: (zarys fizjograficzny). PWN, W-wa, 502 s.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None